Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle 't weleke fy mede hebben geiriiputecrt ende gekort op de Munitiën van Oorloge, die niet weder in handen van Holland zyn gevallen, fulcks dat aan de voorfchreeve fomme gekort moet werden de navolgende ordonnantiën'gedepefcheert ten laste van Mr. Reyer van der Burgh, Commis van 'sLands Magazyn te Delft, te weten,

1672. 26 Februarii 36030- °" °:

1673,. 27 Januari» *3i0- °" 0

21 JsiiH «W" o- o

9 'November 9116- 0-0

1675. 31 May 5°o°" °" 0

% Julii 15600-0-0

20 November . 2°5oo- °" »

1676. 26 Martii ~ 9400- o- o

te frfmerr 9^9-7- o- o

Alfoo dc voorfchreve fomme den Raad voornoemt 111 dc generale mas, en bygevolge aan de voorfchreve twee ho'rrderr aght en tachtigh duyfent guldens hebben laten valideeren, blyft dan nogh hondert negen en tagtigh duyfent drie hondert drie guldens dat met Ammunitie van Oorlogh voldaan zynde, dient alhier pro Memorie.

No<di word alhier voor ontfangh gebragt de fomme van hondert leven en festigh duyfent drie hondert vyf en feventigh guldens negentien ftuyvers daar toe komt te beloopen de Ammunitien van Oorlogh daar mede de Provincie van Hollandt het grootlle gedeelte van de posten, "taande op den Staat van Oorlogh, van Kruyt, Loot en Lonten, aan de Generafiteyt heeft voldaan, en hier achter als geldt m uytgeven worden gebraght , te weten ,

1671 — 36236-0-0

j6L 36126- 4- o

l6L , 24329-10- o

,674 — 2037-2-0

l6/6 —- - 940O- o- o

l677 ■ (j i6547- 3-o

Nota. Dat onder de Generaliteyt, ende te velde zyn, verfcheyde nonconfumable Ammunitien van Oorloge, als Kanon, Aifuyten, Lepels, Aanfetters, Tuygen, Boeken, Taliën, &c. alles verftreckt by fonne van Leeuingen, bedragende te famen de fömme van 4°779'- 2- o

het welck alhier dient alleciftvck voor Memoria.

No<fti is aan den Churfurst van Brandenburg*! met Ammunitien van Oorloge in plaatfe van geldt, betaalt de fomme van fes en twintig duyfent guldens, dat hier achter mede als geld in ftytgave is gebraght, dus

,, . 0 ' 20000- o- o>

alhier

'Werd bevonden dat in cfeféH in uytgeven fl gebraght de lomme van veettigh duyfent guldens, die volgens .Refolutie van haar Edele Groot Mo» Van 'date twee cn twintigften December festien hondert drie en feventigh by forme van fubfidien uyt het Comptoir Generaal, het bewind Vair Mr Maarten Pauw toevertrouwt, iondc werden overgebraght, dogh d'at hetzelve geen effect genomen hebbende, het in den jare festien hondert aght cn feventig by contra Ordonnantie van fuMidie is te niette gedaan, dus alhier ' < - —* , , ~ 4°0oo- °" •

Nogh werd bevonden dat by forme van kortingen op de Ordonnantie van eenige Capiteynen is geprofiteert de fomme van vyf en twintigh duyfent twee hondert guldens, dat den Providcur Generaal Machado wederom tc goede moet komen tegens de dertigh duylent guldens by hem in den jare festien hondert vyf en feventigh op Ordonnantie van den Ontfanger Generaal Pauw genoten, cn hier achter voor uitgaven gebraght,

dus alhier , -5:0°- °* 0

In den jare festien hondert vyf cn feventigh is ten (. omptoire Generaal gefurneert over het provenu van vivres uyt

de Stadt Grave gekomen by den Makelaar de Wit 50617- 8- o

Ehi'bv Willem van Nimöiegen --— 727-'°- 0

51344-1;''- »

Volgens Refolutie van haar Edele Groot Mog. dato twintighften Februarii festien hondert fes'en feventigh is den < Hrt&nger Generaal Pauw gelast te ontfangen van Jacob de Lange, Hendrik Hol, VVm. Post, Cornehs ïaspcsfe Öudland ende Adriaan Rotteveel ter fake van eenige complotterven in de Verpondinge van de ontgrondinge van den Turt — 25200- 0- o

* ' ■<■ Al

Sluiten