Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S& )

-

Extraordinaris Aan- r Totalis van 1 li IK j

ü^'a' de voorige1 1742 . I?43

jaaren. i J L__ 1

T734 | J 174'' | .

4318j sjio 5903 7 2Medfinblifc . j.j. . .1 J.

135J1210 271 5 4- Hooge-, Laage-en SvvaagdVk 1 •} -j • I .f 7 . 1

1245 o o 1368 18 4Wervershoof ' 105910 6 10591714 105017M ~~~~

'63413 H 770 131 8 Opperdoes ■ .J. 59 [ 7 39 ! T

65616 1 724 8 4 0oftwoud — . • • . . ■ •

1580 7 o 181419 3Twisk , • • . . . . M

*3i 312 283 4(12 Lambertfchagen •'• . . . ■

1388 9 o 1560 1112 Abbekerk . . . • . - . . , '

1090 IJ i| 1145 ijIS Midwoud _ . • „ . . ~—H

5024 4 6 53io 4.4 Hoogtwond . ■ . • 2si6'ioi4

9180 4 985 i s Aarswoud 197c 15 4 31-716 8 ,n «I S ^

I573H 4 1689 aioSybecaffpel — ? • " . • l§l X

ï33* 7 o , I437 9l2 Benningbroek . • , . . 3 .[ . 11

106311 o I339 8 0 Oofterfehelling 8508 8 0 I0_, 7 0 10<j, 7| 0

5"3; 9] o 106314 0 Wefterfchelling 161*12 0 o 0 «lo- "i

35io|i5|i2 297*. ij o, Wieringen 2730715 .0 3^1014 3^16,14 J

37W3 4 'i • jBraakepoel, enz.. . • . • . • °"

^oj 6ji3 136 613 Bcnnemecr , . • .]'. . .

591 2, 3 . . -/Zuider en Nborder Braak • •, • • . •

62J0 8 , . . 't Rietland . , . . . .. . . .

900 . . De Colk Wayenburg - . . . . . . ,

3 ° o. ■—- • • Nanningsbraakje . . . . . •/ . •

67 00 67 0 0 Zuriper Polder' ■ / 53<? o 0/ 67 o, 0 6~ 0 0 '

3710 0 • • Nieuwe Meer op Wierinaen 3°4 ol of 3710 0 „ I0 c

? &j °| ' ' 't Eiland Griend - 27 4| oj j 8 c 3 «o

4i3-5j 5 ioj 648419 4 ioo64i2|ia ï2ir

I j l 1734 ' , { J_7J$__ i *73ö

4706 i8j 2 . .jPurmerendé [ • .| 216313 s' 29999'= &A

20651 S | . - De Beemfter - | 7 Ti " T 7 ~ZZT". ~~7ZZ~

2007, o; 0 . .JWydewormer —— • ■ • • • • 7~~T~

1ÓI0|° • •! De Vliet onder Allen delft I . .j . . '\ .

ITotalis van l |*~"~~~~~^

de voorige 1742 , 1743 J l74

2315^.71,6 3017.4 j 35^4' 8 |

4 2 3912 u|i2 Purmerland j.j. . . • ..(•'

2o65i| 6 5 2192410; 1 De Beemfter , 6607! 6 5 16*3 912 1653 0 c IyJ

2007ft 0 21401513 Wydewormer . 32I1J10 33 i*U 3214W 7Ö1

' " • • Aflendelft , betaalt 't extra- , " j .' . ° .!•/

01-d. by 'c Z. I j /,

16190 16 10 o De Vliet ^^Ho! 0 161ÓÓ l6 ,h

* ' Crommenie . betaalt't extra- . . /• • f

ord. by 't Z. \ , \ . f

Quartier. J_l__ j«- |

6656110:15] 1702M4' 6' 17OV1413 l$t\i

Sluiten