Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 ) ,

Hier vond hy welhaast gelegenheid, om bh/ken te geeven van zynen moed en van zyne overige groote zielvermogens. Hy klom daardoor fchielyk op; en binnen eenen korter! tyd wierd zelfs de gewigtige post van Alkalde of Opperrechter te St. Jago. de hoofdftad op het eiland Kuba, aan hem toevertrouwd.

Dit was de man, die thans den Stedehouder husqoez wierd voorgefteld tot bevelhebber .van de vloot, welke hy had uitgerust. Dit voorlid droeg zyne goedkeuring weg; de keuze wierd gedaan, en allen, dies in de aanfiaande onderneeming wilden deelen , waren zeer verheugd, dat zy zulk een bekwaam , dapper en bemind man tót hunnen bevelhebber hadden verkreegen. kort Bazelf was ten hoogden vcrblyd, dat hy nu gen legenheid zou hebben, zyne talenten te ontwikkelen; en hy gaf met veel vermaak zyn geheel vermogen over, om een grooter voorraad van krygsbehoeften te bezorgen, en om de kosten goed te maaken, welke vereischr wierden , om die geenen van zyne reisgenooten uitterusten, welke door armoede het noodige niet konden bekomen. Deeze gulhartigheid, welke ten gepasten tyde beneed wierd,! BÏBt'. C maak-

Sluiten