is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontdekking van America, geschikt ter aangenaame [...] leezing voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C79)

■laaien heem-loei jen, eer dat dézelven uit $js eene ziel in de andere konden overgaan.

Door deezen gelukkig ontdekten omweg vernam kortes nu, dat p 11 p a t o e , de Stadhouder van dit kndfehap, en te u the, Veldóverfte van den grooten Keizer most,! 2 u m a , deezo Indianen als gezanten aan hem hadden afgezonden , om te vevneemen , met welke bedoeling hy hier was gtkomen f en -tevens om hem ter voortzetting van zyne reis den byftand aantebieden, welken hy misfehien mogt noodig hebben.

Het zoude overtollig Zyn, u te doen opmer- . ken, dat deeze taal een volk te kennen oaf het welk zich van alle de wilde volken "vaa Westïndié, waarmede men tot dus verre bekend was geworden , zeer moest onderfcheiden. kortes merkte dit onderfcheid diudelyk . en antwoordde in de minnelykilc-en beleefdfte uitdrukkingen: dat hy gekomen was met het vriendfehappelykiteoogmerk „om aan het Opperhoofd van hunne Natie narichten ie brengen, welke voor her geheele land van h% g'ootfte aanbelang waren. Hy liet hierop de Ge/anten van zich vertrekken , ovcvlaaden met gefchenken, en maakte terflond, zonder cenig

ant-