Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*3«)

*ïs', önt-'ing hy naricht uit Sptfnje, dat het #cmp, 't geen hem zo gelukkiglyk was ontfnapt, behouden aldaar was aangekomen; en hy ontdekte tevens nog riaauwkeurigef de verblyfplaats van kortes, e» het gevolg, 't welft ï'yne onderneemingen tot dus verre haddejj gehad.

Thans wierd deeze' uitrusting met eenen dribbelen yver voortgezet» Zy beftond uit agt Schepen , welke agthonderd man voetvolk , tachtig ruiters en twaalf ftukken kanon aan boord namen ; en dit was indedaad voor die tyden en in dit waerelddeel eene geduchte magt, welke wel de helft fterker was» dan die van kortes. De toerusting was E» voltooid, enx»»v*EZ, een dappermaaf heethoofdig en onverzoenelyk man, verkreeg daarover het bevel, nevens den titel van Onderfladhouder in de landen door kor t x » ontdekt. Dees was 't nu, van wiens onver» wachte komst thans de tyding was ingekomen.

En nu, ftelt u eens de hagchelyke omftandigheden van onzen held voor, welke dag op dag gevaarlyker wierden. Zou hy het waagen, om auch te verletten tegen eene Europa-

Sluiten