Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 239 >

pifche krygsmagt , welke tweemaal fterker was , dan de zyne ? Maar dan moest Hy Mexiko , dan moest hyalle de voordeden , welke hy met zo veele moeite en gevaar had behaald , in den loop laaten; en hoe kon hy hoopen , eenen vyand te overwinnen, die hem in dapperheid, in krygsbeleid en wapenen volkomen gelyk, en daarentegen in menigte van manfehap en frischheid van krachten verre te boven ging ? Zou hy hem in Mexiko afwachten ? Maar dan zoude hy gewisfelyk gevaar loopen , om van twee even zo geduchte vyanden op denzelfden tyd aangevallen te worden , dewyl het meer dan waarfchynelyk was, dat de Mexikaanen, zodra zy ontdekten dat hy in nood was, de wapenen tegen hem zouden opvatten. Of zou hy zich eindelyk goedsmoeds overgeeven , om zich te laaten veroordeelen van een' man , wiens blaakende toorn naar zyn bloed dorste ? Maar dan was zyn ondergang volkomen beilist. Wat ftond hem dan nu te doen ?

In deeze onzekerheid, ontving hy dagelyks nieuwe berichten, waarvan het een hem nog verlegcner kon maaken, dan het ander. Hy ontdekte dat eenigen van zyne Soldaaten tot

N A ft-

Sluiten