Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*5)

brek cn ongemak, gelyk de gemeenfïe Soldaat, met de grootfte lydzaamheid, en zyn voorbeeld had zulk eenen magtigen invloed op alle zyne medereizigers, dat zy voortgingen hem zonder mu'rmureeren te volgen, hoewel het gehoopte einde van hunne ongemakken , met el^en dag zich verder fcheen te verwyderen.

' Vyf-en twintig dagen waren 'er nu reeds verloopen op dien allermoeiielykftentogt, hoewel de ftrcek, dien men afgelegd had, niet meerder bedroeg, dan een voetganger op gebaande wegen binnen zes dagen kan afdoen. Eindelyk kwam men aan den voet vaneenen berg, van welken men , volgens het zeggen van den jongen komagru, den onbekenden Oceaan zou kunnen zien. Hier belastte kalbos 7yne bende, om halte te houden; en hy - zelf klom geheel alleen op den top van dien berg, opdat de eer van zulk eene gewigtige ontdekking hem niet mogt ontroofd worden van eenen zyner reisgenooten. Deeze verzeiden hem met hunne oogen vol van verwachting, en reikhalsden met een kloppend hart naar het oogenblik , dat hy den top van dien berg zou bereiken. Nu had hy denzel-

ven

Sluiten