Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23» )

geheel Peru onder de wapenen. Een grootge* deelte der Spanjaarden, die juist in dien tyd in de grootfte gerustheid ten deele enkel, ten deele in kleine troepen , in het land omzworven, wierden fchielyk overvallen en gedood. Van alle kanten kwamen wraak-ademende Peruaanfche krygslieden in zulk eene groote meenigte toeloopen, dat manko zich binnen een' zeer korren tyd aan het hoofd van zulk een magtig heirleger zag, dat hy, zo wy' de Spaanfehe gefchiedfehryvers moogen gelooven, met twee maal honderd duizend man voor Kusko rukken , en eene even zq groote magt naar Lima kon zenden, ten einde de twee Hoofdfteden van het ryk der Spanjaarden tevens aantetasren.

De drie hiaho's, die het bevel in 'Kusko voerden , hadden in dien tyd, toen de ftad van het onmeetelyk heir van manko eensklaps omringd of ingeflooten wierd, in alles niet meer dan honderd en zeventig Spanjaarden onder hun bevel. Bygevolg konden zy naauwlyks één man tegen duizend van hunne vyanden Hellen. Hierby kwam nog, dat de een van deeze broederen reeds in' de eerfte fchermutsfeling,1 welke tusfehen hen

én

Sluiten