is toegevoegd aan uw favorieten.

Manier van procederen, in de provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, belangende civile zaaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|04>

L I B E R f.

tit. D. de recept, arbitr. text. in l. penult verf. fin autem, & feq. C. eotlm: Innocentius in c. Quintavallis. extr. de jurejurando. Spec. d. paro.gr. \. verf. eft

cticim.

II. Dat Vrouwen, Stommen, Dooven, Krankzinnigen en diergelyke, niet konnen zyn Arbiters, leerd Speculat. d.t. (O-

III. Zo wanneer twee Arbiters niet accordeeren, zo moet verkooren en den zei ven bygevoegt worden een Derde: l. item fi unus 17. §. 6. principaliter D. d. t. nifi PaStum intervenerit de Tertio non adfumendo: Petrus Ferracienfis tn forma Libelli, quo agitur ad pcenam Compromijfi, ad illa, concorditer condemmrunt, num. 11. . .

IV. Arbitrium variis modis finitur, per mortem Arbitri: per lapjum temporis tn Compromiffo exprejfi: per mortem alterius Litigatorum, nifi dittum fit, quod har es fiuccedat: Excufatione coram Prcetore: per capitales inimicitias & infamiam Jach : per Celfionem bonorum alterius ex Litigatoribus: per Furorem fubfiequutum: Fer fpatium Triennii: Patio de non petendo: Tranfiactione rei: Acceptilatione, Peremtione, R aliis. Confulendi Speculator tit. de Arbltro cjf Arbitratore. Alciatus én Praxi utriusque Juris, & alii.

CAPITTEL II.

De Arbitratoribus.

3. Verfcheide onderfcheiden tusfchen Arbiters en Arbitrateurs.

4. Sedes Materie.

1. Arbitrateurs of gewillekoorde Rech-

tCTS»

2. Wanneer men der zeiver uitfipraake moet volgen?

-I rewillckoerde Scheids luiden zyn vrlendelyke Middelaars, in den weken U Partven vrywilliglvk accordeeren en vereenigen: om by den zclven haare zaaken, dilTerenten en gefchillen , naar hun belle verftand en goeddunken, zonder eenige forme, ordre of folemniteit van Rechten, onderfcheiden, Jeiudiceert en gericht te worden: en worden genoemd Goede Mannen. DD. fo e parum venufia & Latina Arbitratores vocant Eos Pacis &4«^*<" lolTuLs, vel Arbitros Honorarios: Speculator d. §. r. verfic Arktra or. PaÏZütanïts in d. c Quintavallis, extra, de Jurejurando. Andreas Gaü. hb. 1. Obfervat. 150. Robertus Maranta parte 4. Diftinü. Judic. 14

II Deezer oordeel zal men volgen indien 't zodanig is , als by goede Mannen behoord uitgefproken te worden. Nam ft injufta fiententia, corrigenda eft per arbitrium Boni Vin. I. fi focietatem 6. & l. fiocietatem. 76. D. pro fiocio. L

rO Vim -elyken niet Judex ordinarius, m ] dc Arbitr\Centrarmn tarnen praSicatur. Gum. de zaake waar in hy Judex is, /. 9- §• 2-ff- I pap- dectf- 69'