Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TÏTULTJS II. CAP. XXIV. 2^

geimpetreert worden; zo wanneer Partyeh de eene tegens de andere procederen

eene erkentenisfe geeftimeert op 25. guldens, en in gevalle zoodanig een Succesfeur zulks weigert te pnefteren, wordt hy door hun tot voldoeninge van het zelve, uit hoofde van dat reële regt, by reële actie geconvenieert voor den Geregte van Breuft; zonder onderfcheidt of zoodanige Succesfeur onder de Jurisdiaie van Breuft behoort of niet. Gelyk als dan de voorn. Deken en het Kapittel diergelyke Succesfcurs, die de, ze -erkentenisfe weigerden te voldoen, te Breuft hadden geconvenieert. De gemelde Succesfeurs hadden tegen die proceduren van den Rade van Brabant inden Hage geobtineert Mandament Poenaal. Waar tegen by den Deken cn het Kapittel zyn geproponeert de Exceptien van incompetentie en litispendentie. Dog zyn die Exceptien eerft by Commisfarisfen van de Rolle,en naderhandt in Reauditie by het volle Collegie van den Rade gerejeeleert geworden: niet, omdat de middelen, waar op deze Exceptien waren gefundeert, ongegrondt waren; maar om dat hier de Jurisdictie van den Raadt door het Poenaal was gefundeert, en derhalven daar tegen niet geëxcipieert kondc worden.

En hadden die allegatien, dat de "jurisdictie van den Raadt niet was gefundeert, en -dat deeze quasftie in loco rei fit cc moeft worden geventileert, ten principalen en in vim peremtorii moeten gefchieden." Zoo alsook -naderhandt ten principalen is gedaan; en daar -by aan de zyde van den Deken cn het Kapittel is getriumpheert met de koften. Inde Manier van Proced. Tit. 4. Cap. 1. num 1. wordt gezegdt, dat meeften tydt een Rauw' Aclie by Poenaal is, en haaft geen fimpel Poenaal gepraöifeert kan worden. Maar dit ïs abufyf, en kunnen verfcheide Pcenalen zonder Rauw Actie verleent worden. Zoo Wordt alleen Poenaal zonder Rauw Actie verleent, wanneer eene Executie tc onre°te pi kwalyk gedaan wordt: By voorbeeldt, midien een Regiereen' Sententie, daar geen' duisconteftaue is voorgegaan , of geen behoorJyk voldingen gevallen, wil doen executeren, zoo wordt tegen die Executie Poenaal 1 .verzogt, cn komt daar geen Rauw Aöie tc , pas. Zie Papeg. ifiel). pag. cn H». 1

Zoo wordt Mandament Poenaal verzoet m- , gen eene executie, die zoude gefchieden ' < -uit kragte van een'.Sententie van't Hof, <rQ. j

■ confirmeert by den Hoogen Rade; fed quce erat ex falfis documentis lata. Papeg. ifte D PK- 359. Adde vajj Leeuwen Roomfth-Holl. Regt. 5de B. 26fte D. num. 19. Zie nog een exempel in de Papeg. 2de D. pag. 4có? Indien ïemant vreeft in perfoon gcapprehendeert te zullen worden , verzoekt hy Mandament Poenaal met de claufule om adie tc ïnititueren, difponerende tegen den Bailluw die hem met de apprehenfie dreigt. Zie Paper, ijle D. pag. 37c. Requefte 10. Indien de perïonele apprehenfie reeds is gedaan, wordt benevens het Poenaal verzogt Auctorifatic, waar by den Officier geordonneert wordt den Suppliant datelyk uit de apprehenfie fe «Milaan, fomtyds onder Cautie, en, bv faute van dien , de Deurwaarder gemagtigt om den geapprehendeerden de facïo uit de apprehenfie te ontflaan. En wordt de claufule van Auclorifatie by Mandament Poenaal gevoegt in alle gevallen , waar in eenige feitelykheit reeds zynde gefchiedt, moet worden tegengegaan. Zie Papeg. ille D tos 392. ^Jeqq. 2de D. pag. 3£gZi{ nog %

flrf pag-S2' &JW- MT- 393. pa}.403. & Mi- Pg- 432. pag. 574. Mandament Peenaai heeft ook plaatfe tegen den voorwan» van Proceduren, als ie.mant gedaagvaart fs voor een' Regter, die notoir incompetent is-, waar voor hy niet moet compareren, none Exceptie van incompetentie proponeren Een exempel van een Student, zie in de Papeg ifte D pag. 387. Wegens Supnooften, f% «* D- P°g- 450. en Notas ad nojïrum Auüorem. Lib. 2. Tit. i. Cap. 1. num. * rerj. Indien iemant. Uit dit alles blykt, dat Actie0 Pralen zyn zonder Rauw

lemant een' pratende hebbende ten laftcn van een'Boedel, daar verfcheide Erfgenamen 111 zyn, verzoekt Poenaal tegen defchi'-tmge en fcheidinge van den Boedel, totdat iiy van zyn agterwezen zal zyn voldaan en cumuleert het zelve met de Rauw Actie' zoo als te zien is in de Papeg.' ijle D pof 374- Poenaal kan gccumuleert worden mèt de Ache ex Lege Diffamari. Zie hier de Noen over Merula. mm. 30. Vers. ffinker Ba'■ent. Poenaal kan ook gecumuleert worden net Appel. Zie Papeg. jfte D. per,-. -s-> Ook net Arreft Zie Papeg. ijle D. "pag. 356. ea )Ofcmct Maintenue.-Papeg. 2de D -p-t» n rfe -Maniervm Pmed. fit. 3. CaP. ifnimt 6, 2 wordt

Sluiten