is toegevoegd aan uw favorieten.

Manier van procederen, in de provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, belangende civile zaaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444*

L I B E R IV.

gene Relatie by de Procureurs van Partyen de Prasfenratie geconcipieerd, en te boek gebragt word.

1 V. 't Welk is als een effect, van de Relatie. Want hoe zal men de zaake oproepen en Default verleenen, eer die gepatenteerd is, Hoe zal men pi sefenteren voor 'c wederkeeren van den Deurwaarder . die Partye of zynen Procureur moet rapport doen van zyn gebefoigneerde, en den zelven verwittigen , wat antwoorde de Gerequireef de hem heeft gegeven; of dezel e bereid k te voldoen 't eerfte Lid van 't Difpoütief in 't Mandament-uitgedrukt, datis, dc Bevelen van wegen dc Hooge Cverbèya, ten verzoeke van Partye, hem gedaan; of dat hy op dc Gérèquffeèrde't voorfz. te. werk heeft mrcten leggen het ander lid van t voorfz. Difpofitief, dat is de Claufule Juthrkatoir, om . hem.voor den Hove te komen.juftiiïceren, en redenen oen • oornoemden. Hove voor te houden , waaromm» alzulke Bevelen by hem niet behooren achtervolgt te worden.

T7 en deurwaarder doende eene (4 ) valfche Relatie , word op verfcheiden !"\; manieren geftraft, zomwylen aan 't Lyf, zomtyds met privatie vanzyn Qfficie, &c. naar gelesendbeid van dc zaake en vereisfehen van 't Delict. '/.o doet ook, de Deurwaarder, die eene valfche Relatie heelt gedaan doen ; item die in zyne Relatie zegd , dat hy geciteerd heeft, als contrarie waarachtig is: item is ook ftrafbaar, weikers Relatie word bevonden contrariërende entegenfprcekende 't -gebefoi.aneerde van de Citatie. Chajfan.tit. des Juftices & droias '(titelt. §. 6. Mejfiers &f Sergens font. creuz, in.textu ibi, des leurs rapports. mm 6. 7. êf 8. Mafuer. de Adjorn.m, num. 14. Guid. Pap. Decif. XLIV.

II. Indien men bevind uit de Relatie of anderzints, dat de Deurwaarder zyri Exploict kwalyk en t'onrechr gedaan heeft, in voegen dat 't zelve is krachteloos,, zo is hy gehouden 't zeh'e te reit.ereren en van nieuws te doen: en dat op zyn eigen koften; zonder dat hy geho rd word zig zelven poogende te excuferén en ontladigen van zyne faujte door onweten cid , nademaal d'Inftruétie van den Hove van Holland hem vo'komelyk ordineerd, wat hy te doen heeft en wat hy laten zal. 'Gail. lib.. r. Obf. cap 54. nym. %.

III. Al 't welk hy eerft wel moet incorporeren en inbeelden, eer hy zigendétftaat aan den Stadhouder te folliciteren en aan te zoeken, om tot zodanigen Officie geadmitteerd te worden. Want niemand moet zig onderwinden-

iets

CAPITTEL VII.

1, Straffe eens Deurwaarders, valfche Relatie doende.

2. Straffe indien hy zyn Ëxplo-itt kwa¬

lyk gedaan heeft. 3. Niemand moet zig onwetende iets. om de r■winden-. ■

(!) Vclfhe Relatie-'] Deurwaarders , een vjU:cI\c Relatie doende, hoe te ftraften. Vi- .

f de Specul. tit. de exeeut. fi, 1. verf. fed q-.ice'K ritur. Peck. de jure fijl. cap. 26. n-.,d.