is toegevoegd aan uw favorieten.

Manier van procederen, in de provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, belangende civile zaaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITULÜS L X V I I. CAP. I. 203

II. Het zoude onmogelyk zyn alhier aan te teekenen, uit hoe veel verfcheiden oorzaaken en Merkteekenen de Prafumptien of Vermoedingen worden gecolligeerd en afgenomen. Daar is geen Plaatfe, geen Tyd, geen Zaake, geen Perfoonen, die ons niet geven eenige Occafie tot prajfumeren. Canonijl. in c. in omnibus.

III. Van alle Merkteekenen, daar de Prasfumtien uit fpruiten, zyn zommigeNoodlyke, (Grcecis Têx^gw,) die anders niet zyn mogen: Peperit, ergo non ejl Virgo, quod, necefjario Verum. Zommige waarfchynlyke , ([Grcecis cYijxiïcL dicuntur ) daar dikwïls iet anders uit volgd dan 't geene men geprsefumeerd heeft: Cum alienis Viris clam vagatur, ergo non ejl cajia. Hoe enim necesfario non ejl inferendum.

IV. 't Geen in Rechten beftaat word niet gepr&fumeerd. Want zulks is altyd zeeker. /. cum quidam 30. §. fuum D. de adquir. heered. I. 2. D. de jur& fiatt. ignor. De Qualiteit, die van natuure is in den Menfche, word altyd in dezelve gepraefumeerd. Gloff. in c. ftfortè de Elecï. in vi. Gloff. & DD. in c. is. qui. de fponfal. Angel, in Repetit. I. fciendum 30. de Verbor. oblig. Alciat. Tratl. Prcefumtion. regula 1. als:

V. In de Ouders eene natuurlyke AfFe&ie tot de Kinderen. I. ijli quidem 8. in fine B. quod met. cauff. 7. fed veteres verf. quis enim Infi. de noxalib. Action. I. fi pupillorum 7. §. fi pater. 2. B. de reb. eor. quifiub. tut. c. adferte. 2. ubi Felin. de presfumt. Alciat. %. Prcefiumt. r.

In een Minderjarige eene onbedagte Ignorantie. I. fi quis Patrem-familias 3.. D. de S. C. Macedon. I. 1. & tot. tit. B. de minorib.

In oude Luiden Voorzigtigheid. I. 5. femper B. de jur- immunit. c. de quib. Dift. xx.

In Vrouws-perfoonen Kleinmoedigheid. I. 2. & primo §. 2. verba D. ad S. C. yellejan. Gierigheid. Gloff. & Bü. ad Novell. 22. cap. 35. c. forus de verb. fig. DD. ad l. fijlipulata 33. B. de donat. inter. Vir. & -Uxor- l. fi a fponfo 16. C. de donat. ant. nupt. Gloff. in l. Nefennius 34. ad voc. contrarie D. de negot.

Vft-

In een ieder Menfch Sterkzinnigheid of Verftand, 't geen meeft alle Menfchen gemeen is. /. 2. ff is qui C. qui teft. fac. DD. ad l. non Codicillum 14. C.

de

§. 2. Uit hoe veel verfcheide oorzaaken ende merkteekenen.^ Zie tot bevefliging hier van A. Matthaeus de Probat. Cap. 2. n. 1. Prcefumptio (zegt hy aldaar) defumitur ex perfonis, ex ■caufis, ex loco, extempore, exqualitate, ex füentio, ex familiaritate, ex fuga, ex negligentia, ex vicinia, ex obfeuritate, ex eventu, ex dignitate, ex atate, ex quantitate, ex amore, ex focietate, £?<-,

§. 3. Zyn fommige Noodlyke.~\ Onder de indicia neceffaria fj? ad probationem indubitata, of gewisfe en noodwendige merkteekenen, waarvan gefproken word in L. uit. C. de probat., word door fommige Rechtsgeleerden ook gefield, dat zoo wanneer een Vrouw melk in haare borften heeft, zy als dan geen maagd is; gelyk onder anderen van dit gevoelen zyn dc Heer J. van Sande Decif. Frif. Lib. 5. Tit. 9. Defin. 14. en de Raadsheer J. vam Heemskerk Batav. Arcad. hl. 503. QEdit. 1729.) Dog van een ander begrip hier omtrent is de Prof. A. Matthaeus de Probat-, Cap. 2. n. 19.

%. 5. In de Ouders eene natuurlyke affettie.] Het zelve leerd ook A. de Pape in net, ad G•Grotium Ifag. Lib. 2. Cap. 4. §. 7. Ut. (&) vs. fic mater.

CC 2