is toegevoegd aan uw favorieten.

Manier van procederen, in de provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, belangende civile zaaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' TITULUS LXX CAP. I m ZEVENTIGSTE TITEL,

VAN

HALVE PREUVE.

CAPITTEL I.

Definitie van halve Preuve. •

Halve Preuve of Beweeringe is, door dewelke de Juge eemWts krvrt kenmsie van de zaake, nochtans niet zoo fterke of rrrlSl %Mg rechte gemoveerd zoude mogen worden, om èfi Si £ ' hy met voordeel der geenen, voor welke al/n,]L hll « oltIve^k £ pronuncieren tot

Cap. I. /f(j^vc P«mv« 0/ Beweeringe 1 rif» JfeM», ofte van een «1,^ en van een halve £tZg -Van de P™1^ plenam R femimitsdien niet toegelaten worden •wan Vwo rdT' 15 u*31" fecilten onbekend, en kan

of hem zekerheid te ^even mAanhv rf£ n ^ beteeke^ ftfe te

den iets te doen geloven of zekerh£d televen ip?V6n haIven be^ft' niet gezegt worProf. A Matthaeus de Crimin. Lib.tf. hFiï cfp fK™" is ongemerkt door dep by eene finguhere Getuige niet concurreeren eên'i« a'„H En ,derha!ven' zoo wanneer Getuige geenfints gehoord worden, Lamen zaLadn?inic"ïen, mag dezelve £. 30. D. de teftam. tut. moeten zeggen: NontiS McT £e9h«geleerden Paulus in argumenten en adminiculen concurrcerénmoe"hvïehóor3?r0&1M' dog ^ien'er andere zakelyk IS dat éé zaak dQor een " . moerhy gehoo.d worden: dewyl het nietnood-

Getuigen alleen , of door Inftrumenten of argumenten mtï^ bet00Sd word> als do°r zoo te famen gevoegd worden, dat die ieder "t Z'rrTril k°"nen ^rfcheide foorten t famen gevoegd een volkomen probatie uWevLn 7oo ai?Ci V?Idoende z?n' dczelvP ver zeer fraai en oordeelkundig redeneert diU Ub RT, r& de bovengenoemde Schry! eenftemt de andere A MatthLs de Probat Catl' f/T Cap& ,h Waar ™de oveïjunótie van op zig zelf onvoldoende bewyl'en ^an men Dof'bu^en zoodanige co„" dent van Bynkêrshoek in Obferv fur Tom Til fnrn\en niet zo"der reden met deh Prefi-

Dd 2

EEN'-