is toegevoegd aan uw favorieten.

Manier van procederen, in de provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, belangende civile zaaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»i* L I B E S IV.

van dien wel en met aandachtigheid ingezien hebbende, een van Partyen word valf" „' wanneer 'er geen ander middel is, om 't geene ten halyen beopge egt , m ™sertenervaen te probeeren: ten einde de Waarheid alzo aan STdS? eSigïTS involgende "van alle Gefchillen en twiftige Proceduren ?u"fchen Partyen een einde gemaakt worde.1 i, m fin. h admonendi 3u D. de JS c fin. in fin. extr. eed. I. in bon* fi dei 3. C. de reb. cred JUT™1word Noodlyk genoemd, overmits Partye, die de Eed gedefereerd word genootdrukt is den zei ven aan te nemen en te doen. ƒ c.fin. injr.

VI Of word by gebrek van dien, als geconfesfeerd zynde, gecondemneerd; zonder dat hy zig daar na zoude mogen behelpen met beneficie van Provoca-

^ir^r^^^e^^ oorzaken Partyen toelieten, den opgelegden Eed te recufeeren. d. c. fin. m pr. d. I. generaliter 5.

fi%VUL Oorzaaken om zulks te weigeren, zyn, voor den Eisfcher: Dat hy zyne Intentie door Getuigen, Inftrumenten en andere ordinaire middelen ten vollen beweerd heeft; en dat over zulks de Verweerder, zonder des Eisfchers Eed, definitivelyk behoord gecondemneerd te worden, e. 2. extra de Probat. R/71-/ hi d l admonendi. Caftrenfi. ibidem

X Voor den Verweerder: Dat de Eisfcher zyne Intentie door geen wegen in 't minfte heeft kunnen proberen; en dat hy over zu ks, zonder Eed of ander mTdSel van 1 eweeren, behoord definitivelyk gesolveerd te worden, l aut fccujare l in fin. C. de edendo c. fin. in pr. & th Panorm. extr de jurejur. Bart.

in t Ja!lSfde(2Juge.alhier den Eisfcher ( onvoorzien van alle Beweeringen

rn Ten halven levoeerdf] Zie hier over 1 bat. per W«k*nD. temp. vi

Voet ad Pand. d. Tit. de Jurejur. num. 28. ] cap. 25. n. 7. Boer. decif. 85. (2) Damhoud. prax. civil. cap. 179. de pro- \

, . ^ -j TO,n, „en vrvwillige Eedt, welke aan één var. §. 4. Een van Partyen ™rd°PS^ kracht'. L. 3. pr. D. de Jure-

Partyen door nlemmd u^%T^{^^yVel Rechter werd belaft, 't en waare daar •Vonnifre°op ïS^pWEw* krachle van gewysde zaake; volgens de leere van H. de Groot Inleid. 3. B. 50. Deel J 5. waarom de Eed, die een Regter om ge~

§. 5. Noodlyk "^^JÏ^SS der litigeereJde partyen oplegt, genoemt

brekvan bewys twyffelagtigeza^en aan w n. onderzost door den Prof. word modelyk ^^/^^d^i redenen van die benaming aan de hand Vinnius Sel:&™fl\LWnJ-„p\*^ der zaake daar toe gedisponeerd

geeft: Om dat de Regt^^^«X ^, den Regter dit niet naar behoo-

;Se'n tS"^t Sef;t, ef blven dien in de magt van ^^yTv^ &atie van dien ^ rtdeJenfS.VSi hoe Cap" n. 8. ƒ„,.)

een Eed opgelegt is, a™2^'^?™ 3*. Om dat zonder zoodamgen

5&ïr5w5 dezelve ook den naam draagt van Supplemren Eed.