is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYZONDERHEDEN DAAR TOE BETREKKELYK. 63

» wy een gezang voor den Zoon des Konings maaken; want hy zat s, Koning worden, wanneer zyn Vader fterft. Hy zai ons, gelyk zyn „ Vader, beminnen; hy zal ons Priesters zenden, die ons god zullen s, leeren kennen, op dat wy niet by den Duivel zouden komen. Doet „ gy mede zoo, en wy zullen u liefhebben, wy zullen u beminnen, „ en zullen uwe dienaars zyn. Wanneer gy Koning zyn zult, zo „ zult gy met goedheid vervuld zyn; en alles wat wy bezitten zal het » uwe zyn. Wanneer Groenland onderweezen zal zyn, zoo zal het „god beminnen en den Koning eeren. Laaten wy ons verheugen ^ „ en op de gezondheid van den Zoon des Konings drinken, en uitroe. ., pen: Lang leeve ghristiaan en zyne Gemaalin 1 god wil, dat „ gy lang zult leeven. Dit wenfchen wy u, ik en myn metgezel, die „ het eerst in Groenland gedoopt zyn. Behaagde het god, dat het „ alle onze Landgenooten waren " 1

Hunne Rekenkunde is zeer bepaald; want hoewel zy tot twintig tellen konnen, door het getal van de vingers van hunne handen en voeten , hebben zy in hunne taal geene woorden die verder dan vyf of zes uitdrukken, zo dat zy viermaalen de optelling van vyf herhaalen om toe twintig te geraaken. Zy bezitten echter woorden om zes, elfen zestien te kennen te geeven. Maar dewyl zy weete'n, dat ieder mensch twintig vingers heefc, zeggen zy, om honderd uit te drukken, vyf menfchen. In het algemeen is een getal boven de twintig voor eenen Groenlander ontelbaar.

De kundigheid in welke zy het verst gevorderd zyn is de Geflachtrekening; zy konnen tot tien van hunne Voorouders in eene rechte lyn, benevens derzelver zytakken, optellen: zy verwaarlozen deeze kennis niet, om dat hun dezelve van dienst is;, een arm Groenlander zal aan het noodige geen gebrek hebben, wanneer hy aan kan toonen van de maagfchap van eenen ryken te zyn; want by dat volk bloost niemand arme vrienden te hebben, noch weigert hen te helpen, zo hy kan.

Het leezen en fchryven is by hen geheel onbekend , en de herhaalde poogingen der Zendelingen , om 'er hen in te onderwyzen, zyn byna geheel vruchteloos geweest, dewyl zy den tyd daar aan hefteed verlooren achtten, en denzelven oordeelden beter te konnen be> fleeden door zich in de visfcherye en jagt te oeffenen, Zy hadden

zelfe