Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv VOOR-REDE.

merk van den Teflateur, de bevorderingen van Gods dien ft, d'aanmoediging van kimften en weetenfchappen ,en 't nut van 't al-gemeen zouwden kunnen voortgezet, of ten volle bereikt worden.

Na het overlyden van den Heer TEYLER is d'uitvoering van deezen zynen la atjl en wil, met allen yver, by de hand genomen, en heeft dit geluk gehad, dat niet alleen de Heer en, aan welken d'Overheden 't beftuur over zyn ganfche nalaatenfchap heeft toevertrouwd, dien laft aanvaard, en aanflonds zoo met het bezorgen der noodige verbeteringen van 't Huis, als met het aanbouwen van een ruim en groots MUSEUM, begonnen hebben, maar dat ook alle de Leden der beide COLLEGIEN , door den Teflateur benoemd, zich dit hebben hiaten wel gevallen, zonder dat iemand zynen perfoon en arbeid aan de begeerte van denzelven heeft ontzegd, geenzins uit onbewuftheid en onkunde der zwakheid yan hunn eigen' krachten en vermogen, om aan zulk een wyd en uitgebreid plan,als zy in deezen laatflen wil vonden voorge fchreey en, naar vereifch van elk deel deszelven, te kunnen voldoen, maar, eensdeels uit herinnering der vriendfchap, welke zy, veelejaaren, hoewel d'een meer dan d'ander, met den Heer Overheden, geduurende zyn heven, hadden onderhouden; anderdeels, en wel voornaamendlyk, om voor te komen, dat d'uitvoering van deezen wil, welke 't gemeene beft ten oogmerke lieeft, door hunne weigering, niet mogte verhinderd worden, en, als men zegt, in de geboort ebly ven fteeken: hoop enden en verwachtenden, dat, wanneer zy aan 't Publiek onderwerpen voorftelden der overweeging en beoefening van edele verftanden waardig, veele geleer-

Sluiten