is toegevoegd aan je favorieten.

Alcibiades.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAN. 199

geheel aan Aanhang en Verfpieders ontbreeken, als die 'er nog kort te vooren mede in verbond gedaan hadden. Nauwlyks der. halven bevond alcibiades zig buiten de Stadspoort, of de Vlöot der Atheners, die tegen over de Stad lag, ontving 'er berigt van. Zo dra stram bochides het eerfte woord 'er van vernam, vloog hy, opgenomen van vreugd , naar zynen MedeAtheenfchen veldheer thrasikles.

Eindlyk, riep hy hem reeds van

verre toe; eindlyk is de Demon van

alle onze ongelukken voor eenige oogenblikken ge weeken; eindlyk is 'er hoop, dat wy niet altoos de vlugtende, of de te laatgekomene zyn zullen!

T h r a s. Hoe dat ? Zyt gy de verkondiger van de eene of andere zegepraal misfchien?

Stramb, .Niet van eene reeds behaalde, maar van eene nog aanftaande! 't Is hier de zaak niet van eene vreemde dapperheid, maar van onzen eigen werkzaamen moed. A lcibiades heeft zig van Miletus verwyderd

ïhras. Is dit het alles?

Sthamb, Alles! maar waarlyk zeer veel.

T o r a s. Veel! Ja! onze vyanden zouN 4 den