is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fC iop )

mits de kraanen te fboedig affleten : doch om de gebrekkige werking deezer pompen, wegens het aankleeven der kleppen, te verbeteren, floot men de pompen vanboven, en deed den zuiger-fteel luchtdicht door een lederen kraag. gaan. Dus wierd de luchtpomp trapswyze een meer en meer zamengefteld werktuig , en elke bygevoegde zamenftelling bracht haare gebreken meede. Laatstlyk heeft John Cuthhertzon pompen vervaardigd, waarby de vereischte beurteÜngfche opening of affluiting niet door kraanen of kleppen, maar door een nieuwen vernuftig uitgedacht doch zeer zamengefteld maakzel gefchiedt. Wanneer deeze pompen nieuw zyn , verylen zy de lucht verder dan de gewoone pompen, die kleppen hebben; doch dit voordeel behouden zy flechts eenigen tyd, tot dat de olie in de pomp door veroudering dik en lymerig is. Zulks heeft my althans de ondervinding geleerd in 1791 en 1792, by het gebruik der pomp van dat maakzel, door J Cnthhertzon voor Teylers mufeum vervaardigd. Ook gefchiedt de veryling der lucht door deeze pomp te langzaam, wanneer men groote glazen ontleedigen wil: vermits de pompen flechts if duim middellyn hebben, en dé zuigers maar 9 duimen op en neer gaan. Deeze lucht-pompen zyn daarenboven nog meer zamengefteld dan een der voorigen, en hebben daar door, behalven hunne meerdere kostbaarheid , ook nog dit nadeel, dat zy wegens haare meerdere zamenftelling op den duur aan des te meer gebreken onderhevig zyn.

Na gezien te hebben , dat elk byvoegzel aan het CO 3] m