is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6l ANTWOORD OP DE VRAAG OVER

Franfche dichtkunde veel meer nut toegebragt, indien hy minder had zoeken te betoogen en zynen landgenooten meer gelegenheid gegeeven , om alle die onderfcheidene, fyne, tedere, fchoone en bevallige kleuren , waarmede de oude Dichters gewoon zyn hunne denkbeelden te fchilderen, te leeren kennen, niet alleen door het voorftellen van die fierlyke befchryvingen en gepafte vergelykingen, waar van wy thans fpreeken, maar ook het geen men te recht als noodig aanmerkt, door aan te toonen, welk het eigenlyk gebruik en de plaatfing van ieder woord in 't byzonder zy , door te doen zien, hoe alle uitdrukkingen op zich zeiven moeten ftrekken, om onze denkbeelden op te wekken en te verlevendigen , hoe juift en krachtig ieder woord moet zyn, van 't welk men zich als een byvoegzel bedient, het welk zo keurig behoort te zyn, dat men, wanneer men het eens gefteld heeft, nimmer een beter of gevoegelyker weet uit üe denken, gelyk dat rara fidera , dat dun gezaait gefiarnt te vooren van ons aangehaald is; en eindelyk door te doen opmerken hoe men alle overdragtelyke wyze van zeggen en alle de overige redenkonftige figuuren met oordeel moet bezigen, om altyd nuttig, leerzaam en vermaakelyk te zyn. De aanduiding en verklaaring van goede voorbeelden baanen ons hier toe den eenigen weg. Wy hebben met achterlaating van diepzinnige redekavelingen deeze en gene vergelykingen , deeze en gene dichterlyke fieraaden daar toe bygebragt. Uit deezen ontdekt men immers met het grootfte vermaak de gelukkige nabootfing der natuur, Avaar door de kunftige hand eens Dichters de bloemen van zyn vernuft dan dus , dan zo fchakeert, om altyd fchoone tafereelen voor onze verbeelding te fchilderen. Ieder die flechts eenige