is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 189 )

brokken van het in ftukken geflagen glas,'waar tusfehen de beproefde kalk gelegen had , de duidlykfte blyken zien, dat een gedeelte der kalk door de ontlaading gerevivifieerd was. Van de menie, van het loodwit, van de tin-as, van .de kalk van zinc, en van de kalk van antimonïe, was er zo veel gerevivifieerd metaal op de brokken glas, dat men niet alleen de bolletjes metaal van zommigen zelfs met het bloote oog konde ondërfcheiden, maar dat wy ook hetzelve er van konden afneemen, en door de ontbinding van hetzelve ons konden verzekeren, dat het geen wy voor gerevivifieerd metaal hielden, waarlyk metaal was. De revivificatie van de crocus martis was niet zo overvloedig; echter zagen wy aan weinige brokjes van het vergruisde glas, dat hetzelve eenen zo duidlyken metaal-glans had aangenomen, dat wy er niet wel aan konden twyffelen, of er was ook een klein gedeelte deezer kalk gerevivifieerd. Dus meenen wy dan de revivificatie der metaalen door de electrifche ontlaading buiten alle tegënfpraak gefteld te hebben. Wie er aan twyffelt, kan by my de brokken glas zien, waarop het gerevivifieerde metaal zo duidelyk te befchouwen is.

Na deeze zo befliszende proefneemingen koomt het ons voor, dat er tot een blykbaare revivificatie der metaal-kalken eene fterkere ontlaading vereifcht wordt, dan Mr. Brisfon en Cadet gelyk ook wy zeiven hier toe voorheen gebezigd hebben; zynde de zwartachtige ftreeken, die Avy te vooren aan het glas, waar tusfehen wy de revivificatie der metaal-kal-

Aa 3 ken