is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken beproefd hadden, hebben waargenomen, voor ons nimmer zodanige overtuigende bewyzen van eene waare revivificatie geweeft, als" zy voor anderen fchynen geweeft te zyn.

De revivificatie der metaalen door electrifche ontlaading, door deeze onze proefneemingen, dus buiten alle tegenfpraak gefteld zynde, zo mag men het derhalven nu wel voor eene genoegzaam bewezene waarheid houden, dat er tusfehen de electrifche ftof en het phlogifton veel overeenkomft plaats hebbe. De fcheikunde immefs'Üeèit ótts,'\u\t 'de-kalken, der metaalen op geene andere wyze tot metaalen herbracht (gerevivifieerd") kunnen worden , dan alleen door er phlogifton aan mee te deelen. Daar wy hu ónze proefneemingen • op dié. wyze in het'werk gefield hebben, dat de metaal-kalken geen phlogiflon hebben kunnen aanneemen, dan van . de electrifche .ftof, die dezelven doorging,-en daar.zy dus alleen door de .electrifche.ftof gerevivifieerd zyn, zo bewyfl dan deeze revivificatie onbetwiftbaar : dat de eleclrifiche' ftof of het phlogifton zelve zy, of dat zy ten minfte veel van dit' hegi-nzél bevatte. • Hier mede ftemmen 'onze proefneemingen omtrént óq dampkrings-lucht overéén, by welken het gebleeken is, dat de electrifche ftof phlogiflon aan dezelve mededeelt (bl.. 131.) Qnze proefneemingen omtrent de gedephlogifteerde lucht fchynen, het is waar, hier tegens te ftryden, dan deeze tegenflrydig'heid is flegts fchynbaar; dit hoop ik door befliszende proefneemingen , welken ik thans niet kan meêdeelen, in het volgende ftuk aan te tooneu. vier-