Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m )

■ Van dit lood-draüd beproefde ik eerft zeven duimen. Deeze langte wierd geheel en al by den doorgang van de ontlaadiug der battery in eenen dichten blauwen rook ontbonden, dewelke by zyne verfpreiÜing een groot gedeelte der lucht 'van het muféum vervulde, en daar in'eenigen tyd hangen bleef; doch hier in waren geene kalkvezels zichtbaar. Ziende dat deeze .langte noch, verre af was ..van de geene, die er van deezen draad door' onze . battery gefmolten kan worden-* nam-ik. al het Jood-draad, het geen er toen overig was, zynde 51 duimen. De geheele langte van den draad viel gedeeltelyk in gefmolten brokjes, gedeeltelyk in kleine van een geflaagene deelen op het onderliggèndê papier neder.. Ook rees er eenige rook'van óp, doch veel minder, dan by de voorgaande proefneeming. Naderhand ..hebben wy door 8 voeten looddraad van dezelfde dikte de ontlaading laaten gaan; deeze wierd op veele plaatzen gefmolten, zo dat hy in eene menigte brokken viel. ' Door tin-draad van dezelfde dikte , de langte hebbende- van' 27 duimen, hebben wy de ontlaading der battery laaten gaan. Deeze wierd hier door gedeeltelyk gefmolten tot bolletjes en onregelmaatïge ftukken, gedeeltelyk rees hy in een dichten rook op, waar in veele kalkvezels gezien wierden, even als dit zomtyds by de ontlaading der battery door yzerdraad gebeurt.

Van het zilver- en koperdraad heb ik tot hier toe geene draaden van deeze dikte kunnen gebruiken. My dan van dunnere draaden bedienende .heb ik zilverdraad

Sluiten