Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i87 )

zadigen , hier op nieuw zo veel van de gemengde lucht by , dat dezelve met de overgeblevene lucht weder de buis ter langte van omtrent 3 duimen vulde ,' en lieten 'er de electrifche ftraal doorgaan, tot dat de loog hier van weder omtrent 2 duimen had aangenomen. Dit herhaalden wy, tot dat de loog 8| duimen lucht aangenomen had. Nu onderzochten wy de loog, in hoe verre dezelve met falpeter>zuur bedeeld was. Wy bevochtigden ten dien einde hier meede een kleine fnipper papier, .en,lieten het zelve, gedroogd zynde, aan vonken. Hier by bemerkten wy, dat de loog eenig falpeter-zuur had aangenomen, terwyl dit papier eenigermaate op die wyze brandde, als papier, het geen van een weinig falpeter doortrokken] was, doch het bleek teffens, dat de loog 'er noch zeer verre af was van verzadigd te zyn. Wy vervolgden nu boven dezelfde loog, waar van I duim was overgebleven, de electrifche ftraal door de gemengde lucht op dezelfde wyze te laaten gaan, verwachtende dat, volgens de opgaaf van Mr. Cavendish, 4e vermindering der lucht boven deeze loog eindelyk zoude ophouden. Dan na dat zy op nieuw 14 duimen lucht had aangenomen, hadden wy noch niet befpeurd, dat de lucht weiniger vermindering onderging, of fchoon de loog by onze proefneeming reeds veel meer lucht had aangenomen, dan Mr. Cavendish meldt door zyne loog aangenomen te zyn, toen.de vermindering dier lucht boven dezelve geheel ophield. Deeze meerdere opflorping der lucht door de loog by onze proefneeming blykt, wanneer men

Aa 2 na-

Sluiten