is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE TEKEN- EN SCHILDER-KUNST. IOQ

huis zyner geboorteplaats 's Hertogenbosch zyn ook eenige fraaie ftukken van zyne hand.

willem doudyns, een beroemd Hiftorie-fehilder, uit 's Gravenhage gefprooten, welke den fmaak der beste Italiaanfche meesters in zyne welgefchilderde hiftörieftukken volgde. Zyne uitvindingen zyn grootsch en kloek voorgefleld, zyne tekening verhevener en fchooner dan van veelen zyner fchool- en tydgenoten, en zyn koloriet bevallig en fmeltend, zonder die kragt van licht en bruin, welke men by van Tulden, Flink, of Bol, ontmoet. In den Haag vind men verfcheiden van zyn werken.

robbert duval dl theodoor van der

schuur, waren Haagfche kunftenaars, welken Doudyns op het kunstfpoor, in hunne hiftorifche werken, rustig naftreefden.

rutger van lange veld te Nymegen, den 15 February 1635 geboren, werd van Frederik Willem den Grooten, als desfelfs Hiftorie-fchilder, Bouvvmeefter en Mathematicus, na Berlyn beroepen, waar hy zig veel aanzien verwierf, en den 15 Maart 1695 overleden is. Een pragtig gedenkteken door zyne Weduwe hem opgerigt, ziet men in de Kerk der Nieuwftad, te Berlyn (w). — Op het Raadhuis te

Ny-

(w) Het opfchrift is van deezen inhoud: d. m. S.

„ Hit fitus cjJ rutcerus a langerfeld, Serenisf. ac Pot ent isf. Elccloih „ Brandenh. friderici III. Principis opt. max. quondam Arcèiteftüs, et „ Mathematicus, idemque Piüor excellentifjimus, quum antea Divo fri.derico guilielmo Magno, cum in fubftru&ienibus aliisque operibus perfi„ ciendis, turn in erudiendis et ad mat hernat, artes inflifuendis Filiis March'o-

„ ni-

O 3