is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü8 over den hollandsen smaak

een breeder verflag van de bekwaamheden van deezen zynen voormaligen vriend in eene zyner onlangs uitgegeeven redevoeringen. Ook is nog onlangs, in meer gevorderden ouderdom de Heer stolker te Rotterdam overleeden. Die kunstfchilder is my niet, dan door zyne uitgegeeven fraaie zwarte kunstplaaten bekend; doch my ftaat voor, van kunstlievenden gehoord te hebben, dat hy veele talenten voor 't hiftorifche deel der kunst bezat.

Schoon myn ontwerp my alleen tot het kunstkarakter van zulken der beroemdfte meesters bepaalt, wier werken, door den kunsthandel, of door derzelver plaatfing in het openbaar algemeen bekend zyn, veroorloove men my egter, dat ik hier mynen Stadgenoot elias van nymegen, in de reie der kunsthelden van de Hollandfche School, eene plaats gunne. 's Mans nagelaaten fchilderwerken , tekeningen en fchetfen, vertoonen zyne bekwaamheden in het fchilderen en ordonneeren van hiftorien, landfchappen en beeldwerken, tot verciering van kamers, platfonds, tuinhuizen, en tuincieraaden. Te Rotterdam zyn van hem verfcheide werken van dien aart, als ook, die onder zyn beftuur, door zyne leerlingen gefchilderd zyn. Al 't welk doet zien, wat men van hem zoude hebben mogen verwachten, indien zyne omftandigheden, van jongs af, hem in eenen kring geplaatst hadden, waarin hy, door uitvoeriger en nauwkeuriger werken, zyne talenten hadde kunnen aan den dag leggen; welk lot zyne nakomelingen te beurt is gevallen, die nog, met roem, de kunst oe-

fe-