Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(iii)

en d'omjlandigheden van- zyn keven, de meerdere en mindere moeielykheid om nauwkeurige berichten te verkrygen aangaande de zaken door hem te boek gefield; de voorlichting, welke hy kan gehad hebben van vroegere of gelyktydige Schryvers: als mede in hoe verre de berispingen en befchuldigingen tegen herodotus van Oude Schryvers, en, inzonderheid van plutarchus, ingebragt, voor gegrond, of ongegrond, kunnen gehouden worden. Met dat gewenscht gevolg, dat de Wel-Edele Hóóg-geleerde Heer Mr. kornelis willem de rhoer, Hoog-Leeraar in de Hiftorien en IVelfpreèkenheid op de Gelderfche Hooge Schoole van Harderwyk, in eene Latynfe Verhandeling, zich fliptelyk houdende aan alle de deelen der uitfchryving, de waare gronden, waarop men zyn oordeel over de trouwe en geloofwaardigheid van h erodotus te vestigen hebbe, heeft aangeweezen, en daar mede over deeze -moeielyke ftoffe zulk een licht verfpreid, dat aan die verhandeling de gouden eerprys, met eenpaarige flemmen, is toegeweezen, welk oordeel wy geenzins twyfelen of zal in 't algemeen worden goedgekeurd en bevestigd.

Van de Neder duitfe Vertaaling, welke, om den uitt druklyken wil des Stichters, hier heeft moeten worden bygevoegd, kunnen wy zeggen, dat dezelve onder V oog en opzicht van den Heer Schryver gemaakt en voltooid is.

SE-

Sluiten