Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 217 )

fchyven zouden nodig geweest zyn , indien het werktuig een gelyk vermogen behouden had. Daar nu de volkomene laading in 90 omgangen gefchicd is, blykt het hier uit, dat het tegenswoordig vermogen van dit werktuig, ter laading van groote batteryen, kan berekend worden ten minlten vyfmaal zo groot te zyn, als hetzelve voorheen geweest is.

Indien ik deeze berekening alleen wilde gronden op de vergelyking van de omgangen der fchyven , die 'er nodig waren, om de gemelde batteryen tot die hoogte ,te laaden,. dat zy zich van zelfs over den rand ontlaadden, zoude men met recht my kunnen tegenwerpen , dat dit van zelfs ontlaaden van bekleed glas op verfchillende tyden, met het zelfde glas, by zeer verfchillende hoogte van laading gebeurt, en dat dus hier op geene vergelyking kan gegrond worden. Dan het blykt uit het voorafgaande, dat de laadingen der batteryen, die ik met elkander vergeleken heb, de zodanigenzyn, waar,door

yzer-

ncn wierd, en de lucht-gcfteldheid dns droogcr was, dan na den midda» 'oi tegen dén avond, terwyl men den hygrometer aldaar dan doorgaans eenige graaden meerder vochtigheid zag aanwyzen. Dus fcheen my derhalven de electrometer des te hooger te ryzen, naar maate de lucht in de .zaal vochtiger wierd; dit gevoegd by 'andere waarncemingen, welke my töelchecnen hier meedc overeenteftemmen, heb ik den hoogeren ftand des . eleétrometers, by het gebruik der batterye in den namiddag of by den avond , alleen aan de vochtige lucht-gcfteldheid tocgefehreven, en ben, door deeze dwaaling, te rug gehouden daar door vari de «hoogerc laading der batterye overtuigd te worden. Ook herhaalde ik de proefneemingen , waar toe een bepaalde kracht vereischt wordt, te zeldzaam op verfchillende tyden van den dag, om hier door de verfchillende hoogte der laading te zien aangewezen; en dus bleef deeze zaak my onbekend, tot dat^het Jeezen der gemélde waarnecmiugen van m. brook, in 1789, my daaromtrent beter inzien gegeevcn heeft.

Sluiten