is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA, 201

fchouwen; in een woord, een Afrikaanfche Wilde, een Kaffer, een Hottentot.

Toen ik van de Kaap vertrok, had ik hem van den Heer Boers gekregen als een man, op wiens kloekmoedigheid en trouw ik mij verlaaten konde. Hij hadt hem belast mij bij leven noch dood te verlaaten , beloovende hem te zullen beloonen , als ik, behouden en wel weder aan de Kaap kwame en een goed getuigenis van zijn gedrag gave. Dit was diezelfde man, die mij geen oogenblik verlaaten hadt, maar die, mij eensklaps hebbende zien verdwijnen , tot mijne hulp toefchoot en te vergeefsch naar mij zogt. Ik hoorde hem door de ftruiken mij met eene gefmoorde ftem roepen, vervolgens, zig toe zijne makkers wendende, die nêerflagtig en befchaamd hem van wat verre agternavolgden, hun hunne laaghartigheid in het gevaar verwijten. „ Wat zal 'er van u „ worden " zeide hij in zijne nadruklijke en aandoenlijke taal, „ wat zal 'er van ons worden, als „ wij onzen ongelukkigen meester onder de voeten „ van den Oliphant verpletterd vinden ? Zult gij „ ooit zonder hem naar de Kaap durven keeren ? >, Hoe zult gij onder de oogen van den Fiskaal dur„ ven koomen ? Welke ontfchuldigingen gij ook „ moogt bijbrengen , men zal u voor zijne laage „ moorders aanzien; en gij zijt het ook, die hemver„ moord hebt. Gaat naar de legerplaats, plondert, „ verflrooit zijne goederen, doet al wat gij wilt;

N 5 „ voor