is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA. u,3

den en men merkt met reden aan dat de natieën , die .dezelve minst onderworpen zijn , ook losban' diger zeden , hebben cn verder van de natuur afwijken.

Om zig bij de Wilden voordeelig te doen kennen, moet de meerderheid in kragten altoos de laatste der vermogens zijn , door welke men zig doet gelden, omdat het niet natuurlijk is dat men mistrouwe dien men niet vreest j terwijl men op zijne hoede is, moet men een bedaard en gerusc voorkoomen behouden, geene wapenen vertoonen of gebruiken, als men door hun land reist, dan om hun dienst te doen, hetzij met hun wild te bezorgen, hetzij met hen. te helpen om'wilde dieren, die hunne kudden benadeelen , uitteroeijen. Dan kan men daarna eene horde in alle gerustheid verlaaten , en verzeekerd zijn dat men uw afzijn beklaagen zal , en dat de dankbaarheid u geftadig in haar geheugen zal herroepen. Veele hunner zullen niet kunnen befluiten om van u te fcheiden ; zij zullen de horde verlaaten om u te verzeilen en u naar eene andere horde te geleiden, bij welke gij, op het voordeelig getuigenis van uwe gidfen, ver* zeekérd kunt zijn dezelfde liefde, denzelfden ijver, dezelfde feesten , en alle de gedienftigheden van eene vertrouwlijke gastvrijheid te vinden/

Met deeze vreedzaame beginzelen, zoo overeenkomrlig n:et mijne imborst , heb ik eene kleine ■1L DeeL H toJk