is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA. 24!

regens eikanderen, waren in hevige bcweeging en bulkten op eene ijslijke wijze. Eerst dagtcn wij dat het de Leeuw was die weder naderde en wij deeden enige fnaphaan - fchooten om hem op nieuw wegtejaagen; maar hun fchrik, die altijd bleef voortduuren, bewees ons dat 'er een ander flag van vijanden moest zijn. Ik hoorde tegelijk op de buiten - zijde van mijne tent een zeker gerugt als of 'er iets op viel of flootede.

Schoon mijn hond 'er veel ongerustheid over toonde, lloeg ik weinig acht op zijne waarfchuuwingen, omdat het mij dikwijls gebeurde dezelfde ftooten te hooren, welke alsdan veroorzaakt wierden door groote torren, die achtloos tegens mijne tent vloogen. Ik bleef dan gerust op mijne mat liggen , maar eensklaps iets op mijnen mantel, die mij tot dekzel diende, hoorende vallen , bragt ik 'er mijne hand op en was verwonderd eene pijl te vinden.

Het was nu klaar dat wij aangetast wierden en dat de Boschjes-mannen, na den nacht te baat genoomen te hebben, om ons te volgen, op ons fchooten. Ik riep te wapen en in eenen oogen, blik was al mijn volk in het geweer. Doch naardien het afzonderlijk vuur , dat bij mijne tent 1 brandde, te veel licht rondom ons verfpreidde en ons al te zigtbaar voor hunne fchooten blootHelde , liet ik het uitblusfchen. Door deeze

V. Deel. Q uit-