Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv AAN DEN LEEZER.

deel op te goede gronden /leunen, om zonder bewys van dezelve af te gaan-: fchoon,van den anderen kant, de Auteur verre af is van dit Werk als volmaakt in alle deelen te willen uitventen. Zekerlyk zullen hier of daar misflagen zyn. Want hoe kan men zig verbeelden in zulk een uitgeftrekt veld /leeds Leidsmannen gevonden te hebben, die alle wegen en kronkelpaden kenden, die van alle byzonderheden even goed waren onderrigt?

De belanghebbende nu, zo veel noodig is , onderricht zynde nopens de bronnen waar uit de Schryver heeft geput, wordt verzogt het boek zelve te onderzoeken. Alleen dient nog tot narigt dat het zelve, reeds geheel zynde afgefchreeven, wordt gefplitst in Vier Stukken of Deelen, waarvan dit het

Eerfle is. Het Tweede is byna afgedrukt, en de overige twee zullen onfeilbaar binnen V jaar volgen.

B A-

Sluiten