is toegevoegd aan uw favorieten.

Batavia, de hoofdstad van Neêrlands O. Indien [...] beschreeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoa * BATAVIA *s

de zaak zodanig te Bantam voor te draagen, als of de aanval uit eenig toe^ vallig misverftand ware voortgefprooten.

Hierop fcbreeven de onzen een brief aan hunne Bantamfche Vrienden, waar in zy hen van het gantlche ftuk in het breede onderichtten, en hunne hoope te kennen gaven, dat het hen te Bantam niet nadeelig zou zyn, dewyl deeze ftoute onderneeming een algemeene fchrik onder de Inlanders had verwekt. De goede uitwerkzels deezer verfchrikking waren ook zeer zichtbaar, want de Javaanen verzuimden niet de verzochte Vrecdevlag op te fteeken, en gedroegen zich voor het overige ten opzichte der Hollanderen, als of er niets vyandelyks ware voorgevallen.

De Bantamfche Hollanders, die volgens geheel andere beginzelen fpraken , en zich op de fchoonfchynende beloften des Pangerangs meenden te moeten betrouwen, waren ondertusfchen zeer te onvreeden over het voorgevallene, gelyk bleek uit een' brief, eenige dagen laater tot antwoord gefchreeven : want deeze was in der daad geheel bmteriboorig, dewyl de Schryvers niet alleen het volbrachte noodzaakelyke werk als overtollig en roekeloos afmaalden, maar ook zelfs de ongerymdheid begingen van de braave Bevelhebbers der Bezetting te befchuld.gen, als of zy geen de minfte zorge voor hun leven droegen, ja zelfs het ftuk ondernooraen hadden om hen, nit eenige byzondere inzichten, aan de wraak der Bantammeren op te offeren, welke zy alle reden hadden van te vreezen, dewyl zy hun leven voor het «roed gedrag der onzen in het Fort hadden verpand.

Ö De Commandeur had wel een verdrietig antwoord, maar geenszins zulke verregaande befchuldigingen van zyne vrienden verwagt; hy deed hen derhalven een uitvoerig antwoord door den Predikant Hulfebos toe komen, in 't welk hv hen de noodzaakelykheid van het ondernoomen en volbrachte werk voor oogen ftelde, en hen teffens van de ongegrondheid en haatelykheid hunner opvattingen overtuigde: in 't byzonder werdt hen aangaande het verpanden hunner levens, voor 't gedrag der onzen in het Fort, geantwoord, dat zulks hem niet tot bezwaar kon (trekken, dewyl hy of de zynen in het Kasteel nooit zodanig een Contract hadden bevolen of goedgekeurd. De Heer Commandeur Van Gorcum fchreef ook een byzonderen brief aan Van den Broeke, die zich met de zynen beroemde tot hier toe de behoudenis van het Fort door hunne mediatie te hebben bewerkt, waar in hy hem het tegendeel zeer duidelyk aantoonde ; te weeten, dat alle de fchoonfchynende onderhandelingen met de Bantammers van den kant der laatften niet dan enkel bedrog waren, en dat die van het fort «igemlyk de waare oorzaak van het behoud der Hollanderen te Bantam waren, dewyl de bi^ddodbge Javaan zich wel wagten zou, hen