Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B A T A V I A. I3Q

h Welk overwinnende het Ongeloof, met luister

Alomme flikkerde, het akelige duister

Der Afgodsdienften weerde, en by den Indiaan

De Leer der Waarheid in een vollen dag deed liaan,

6 Groote Generaals l ö Helden wier gebeente

Een zagte rust geniet in 't huis van Gods Gemeente,

Terwyl uw zuivre ziel >t volzalig licht befchouwt

LTJunT% U t0t eeUWi^ e- ^bouwd, En; trots befchaduwd door die vendels en flandaa den, Waar mee gy, rustig op geduchte waterpaarden, ' * Voortfhuvende, Oost en West deed zwichten voor uw moed Den ftaat bevest ede donr 'r , muta,

77„ , , . ë aoor 1 "orten van uw bloed,

iin dien hebt uitgebreid ren lr™<-- ,

ö UIUU cen Jvoste van uw leven.

-De Marre Batavia pag. 91; deeze is een Kruiskerk van 7o0 ^

mee vier weerhaanen doch voor V gr00te raamen' Cn boven

is van vooren 00 ******

bedeed en begonnen: hl ' ' Pf " 20 van Meimaand, aanluchtig en koftelyk, en meTe]feZtV"^ ™ ^ veele fraaye vernist Genoeg en i? V°™' Me" Z'et vergulden Predikftoel. 1 o bü'ten^™>" ^ -misten en

de eerfte rèize gepredikt dt den J ^ ^

digheid des toenmaaligen Generaals Sn ? ' CeSenwoor-

Kerkhof mpr PPt1* « oene™ais Qutboorti, en in 1697 werdt hec

graaven zyn de General\ n "m "ïW Wi"C" ^

gang der Kerk. -"«•raatroon, aan de rechterhand van der, in.

De Maleidfche Kerk is in r^,.i • n klein, doch hoog en luchtig en de ZMz^ Z? is

Omtrent 't jaar , 68 a i ' oor • Tj 7^ ^ ^^'^ V°°ra'etl' Ook heeft deeze kerk , geM nf '? * te ^ S°PredikC's Zondags van elf tot half één S* ^ een fcay Ó^eï'

inzonderLd Ej^Tffi? h* W*< »■ *< Nederdntai, zen en eenen »J^^S& **** *****

S 2 ' Wel*

Sluiten