Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7* DE VOORNAAMSTE GESCHIEDENISSEN, ENZ.

in Vjaar ,648 landwaards ingaande achter den Tafelberg, befpeurde de uitmuntende vruchtbaarheid der landfireek, en deed daar L zulk een gunibg en fchnftelyk Rapport aan de Heeren Bewindhebbers, dat dezelve een befluit namen om derwaards in 't jaar 1651 dien Heer met vier fchepen te zenden, met een genoegzaamen voorraad van mondkosten bouwfloffen om kW eene nieuwe Volkplanting te ftichten, en van deeze baay eene ververfchmgsplaats te maaken voor de uit- en te huis reizende fchepen.

L l ^'Wiersz- voorhet weriSe merkwaardigs verrigt hebbende, ftierf te Latavia, op den 18 van Bloeimaand des jaars ,652, aan de gevolgen eener Beroerte, en werdt opgevolgd door den Heer Jan Maatzinker, die ruim a5 jaaren lang het.opperfte gezag te Batavia bekleedde, :t geen niemand voor, noch ook tot hier toe, na hem heeft mogen gebeuren Van zyne eerfte jeugd af. was deeze Generaal in de zaaken der Maa.fchappye gebruikt, en daarenboven een der kundigfte en fchranderfte menfehen van zynen tyd, en dus uit der maaten bekwaam tot zyn gewigtigen post.. Veele oorlogen werden 'er geduurende zyn bewind gevoerd op de Molucques, Ceylon en op Celebes tegen die vanMacasfar, welke eindeiyk, m t jaar 1669, geheel ten onder werden gebragt door den dapperen Speelman. Dan om niet te breed uit te weiden, zullen wy ons alleen bepaalentot de gebeurtenisfen, die ten zynen tyde op Java voorvielen, als alken ©nmiddelyk betrekkelyk op Batavia.

Naauwelyks was de Heer Maatzuiktr tot de waardigheid van Gouverneur Generaal verheven, of hy raakte in oorlog met den Koning van Bantam, die in t jaar 1^5. voor Batavia verfcheen met een Leger van 60000 man. De uitflag deezer onderneeming beantwoordde echter geenszins aan den toeeg: want dezelve bepaalde zich tot het verbranden der Zuikermolens en Landhoeven rondom Batavia, terwyl het grootfte nadeel beftond in 't wegloopen van eene menigte misnoegde Slaaven, die tot de Betemmers hunne .toevlucht namen. In 't jaar 1 656 ontftond 'er ook verfchil tusfchen de Maatfchappy en den Javaanfchen Keizer, die haar het gebruik zyner havens verbood: doch deeze tweefpalt werdt door eenige Gezantfchappen van den Heer Van Zylgemakkelyk uit den weg geruimd. In 't jaar 1659 maakte de H^r Arno d de Vlaming insgelyks Vrede met den Koning van Bantam: doch ,n t zelfde jaar werdt de vriendfchap met den Keizer wederom gebrooken tot aan t jaar 1664, wegens zyn verbond met de Macasfaren. I„ .Haar ,668 kwamen 'er twee Keizerlyke Gezanten te Batavia met zeer vriendelyke brieven en veel ophef: onder anderen begeerden zy dat de Compagnie twee Gezanten naar Mataram zou zenden, die wel bedreeven waren in deMaleiifchetaal, dewyl, naar hun voorgeeven, de Keizer met hen over de

gewig-

Sluiten