is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen en waarneemingen over de natuurlijke historie, meerendeels van ons vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 't vaderland te schrijven. 22/

gekogt, of door edelmoedige Mannen aan dezelve gefchonken zijn , kan men dezelven aan de vaste Waarneemers ter leen bieden, en op een handfchrift van terugzendinge overgeeven.

12. Onverfcbillig is 't, waar de Waarneemers in de Provinciën woonen; — in een zeker opzigt was 't voor hun gemakkelijker té woonen in de Hoofdlieden, om dat ze daar de beste gelegenheden doorgaans vinden om! de Provincie naar alle kanten te doorkruisfen, om met Lieden, die van 't platte Land derwaards vloeien, kennis te maaken , en door deeze de eerlle aanleiding te krijgen tot hèfr ontdekken van zaaken, die dikwils niemand weet , dan alleen de Bewooners van zulke' oorden — in een ander opzigt Ts het beter, dat fommige Waarneemers zich ten platten lande ophouden, om dat ze daar ruimer uitzigt hebben tot het befchouwen en meeten van Luchtverfchijnzelen, beter in daat zijn om de Koude te bepaalen, wijl de Luchtsgefteldheid in de Steden altoos warmer is, en gemakkelijker de Planten, Delfdoffen, enz. kunnen nagaan.

13. Heeft de maatschappij geduld genoeg, om mijn plan al verder te hooren; 't komt mij voor , dat men de Woonplaatzeri Ser Waarneemers dus moest verdeelen:

p 9 t i§