is toegevoegd aan uw favorieten.

Landreis van 't Prins van Wallis Fort [...] naar den Noorder-oceaan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar den NOORDER-OCEAAN. 71

weder-zijn gang te gaan, fchoon niet te bestig voor ons, doch ik poogde, gelijk een zeeman, na den ftorm, al het voorleden leed te vergeten.

Geen onzer natuurlijke behoeftens, dorst uitgezondert, zijn zoo prangende en moeilijk lütteftaati dan honger; en in een zwervend leven gelijk ik leidde, word het lijden nog verzwaart, door de onzekerheid van deszelfs during, en door de twijvelachtigheid der middelen tot welke men zijn toevlucht zal nemen om zich te redden, zoo wel als door de beweging en moeite, welke men ten diene'nde moet ondergaan, en door de te lcurftellmgen op welke maar al te dikwijls onze best beraamde ontwerpen en krachtdadigfte of ftoutfte pogingen uitloopen. De honger verzwakt niet alleen het lichaam maar beneemt ons den moed, hoe gaarne wij ook ons zeiven zouden opbeuren. De maag, daar en boven, verliest door eene langdurige onthouding een gedeelte van hare verduwingskracht, welke Zij niet dan met eene fmertelijke gewaarwording herneemt. Ik heb op dezen togt dikwijls de vreeslijke iiitwerkzels van dit onheil ondervonden, en ben meer dan eens door honger en vermoeidheid tot zulk eenen zwakken ftaat gebragt geweest, dat wanneer de Voorzienigheid ons weder eenige fpijs bezorgde, mijne maag naauwlijks in ftaat was om zonder pijn meer dan twee of drie oneen voedzel te kunnen verdragen. Bij zulke gelegenheden zijn M natuurlijke ontlastm■ en voor de eerste maal niet minder fmertehjk, en 'zij-, die nooit in het geval geweest zijn, kunnen zich geen denkbeeld maken van de lievige en vcrfchrikkelijke pijnen welke dezelve verzeilen.

E4

Om