is toegevoegd aan uw favorieten.

Landreis van 't Prins van Wallis Fort [...] naar den Noorder-oceaan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Èenig bericht wegens MATONABBEE,

en wegens de uitmuntende dienpen, door hem

aan zijn Vaderland en aan dé Maatfchappij der Hudfons haai bewezen.

Matonabbee was dc zoon van eenen mordIndiaan en van eene flavin, die voorheen gekogt w.is van eenige zuid India'en, die aan 't Prins van W*lIis fort te markt kwamen met pelterijen enz. Deze echtverbindtenis was het werk van- den heer ai* chard norton, toenmaals gouverneur, die hen aan en bij 't fort hield, met het zelfde oogmerk als hij:de Indianen, die huiswagters penaamt werden, deed. Den -juisteri ouderdom van matonabbee te bepalen is niet wel mogelijk; want de inboorlingen dier hndftreken geheel geen letterkennis hebbende, noch gebruik makende van beeldfpraken, fchoon zij geen minder fterk 'geheugen hebben dan andere natiën, kunnen niet naauwkeurig opgeven, of aan de nakomelingfchap overleveren, in welken tijd deze of

gene

(jiooN Met verhaat van zekere Eunjers, die zich ia de lucht, in de bosfehen en in de zee onthouden, heeft zetr veel overeenkomst met het bijgeloof, 't-welfe in het noordoostelijk Afia bij den aanhangeren des zogenaamden Schamanifchen godsdienst plaats heeft. En het kan zeer wel wezen, dat het van den Schacanifchen godsdienst afkomlig zij, daar waarlc'ifnlijk de noord-Amerikanen over Qèhrmgt flraat uit 4jia tij» gekomen. F.

II. deel. M