is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS door SPANJE. 105

Zaligmaaker onmiddelbaar volgden, wierden al te famen vertoond door levensgroote beelden, welke, in eene juiste en geregelde orde, op verheven dellaadjen geplaatst waren. Van deze mogen fommige in de daad prachtig genaamd worden, en alle waren zoo volkomen rijk verfierd, als' fnijwerk, verguldzel, zijde Moffen, brokaad, fluweel en het fraaiirc borduurzel, door de bekwaamde kundenaars vervaardigd, dezelve met mooglijkheid konden opfchikken. Geene kosten waren 'er gefpaard , noch ten aanzien van de daartoe gebeezigde doffen, noch van kunstbewerking, noch van vvaschkaarfen, welke, bij deze gelegcndhcid, in eene verkwistende overvloed gebezigd wierden. Ieder van deze dellaadjcn werd gedragen op de fchouderen van zes mansperfoonen, die echter volkomen verborgen waren onder een dekkleed van zwart fluweel, dat,van derzelver kanten afhangende, tot digt aan den grond reikte. De procesfie werd opgeleid door een goed aantal mannen, in het gewaad en de wapenrusting van Romeinfche krijgslieden , en gefloten door de foldaaten van het garnizoen. De onmiddelbaare afdand tusfehen deze voor - en agterhoeden, was opgevuld door de zo even befchreevenc groepen van beelden, verzeld van agt honderd burgers, gekleed in zwart geverwd dijf linnen met los hangende ficepcn, draagende ieder een flambouw in de hand. Beha'ven deze waren 'er ook nog honderd en lachen* tig boetelingen, welke mijne opmerkzaamheid meest aan zich trokken. Gelijk dc eerden, droegen zij G 5 ieder