Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï4ó" REIS door SPANJE*

Behalvcn de bovengemelde koopwaaren, worden door de kooplieden ook nog gewerkte zijde, gedrukte katoenen, wollen goederen, klein geweer, en aemunt geld uitgevoerd; dan dewijl den uitvoer van het laatstgenoemde ten ftrengften verboden is, kan de verzending van het geld niet anders dan ter Puik gcfchieden. Catalonien levert jaariijksch vijfen dertig duizend pijpen brandewijn en twee duizend pijpen wijn, als ook dertig duizend zakken of baaien nooten, houdende ieder drie fchepels,en welke inkoopsprijs omtrent elf guldens de fchepel kosten. Van deze goederen worden omtrent vijf duizend pijpen brandewijn en eenige zijde na de eilanden Cuernfeij en Alderneij uitgevoerd; het overige gaat na Frankrijk, doch meerendeels voor den fluikhandel met Engeland.

De uitvoer van de kork-bast, hoewel een hoofdzaaldijk gedeelte van de voortbrengzelen dezer provincie uitmaakende, was eens een tijd lang verboden, uit een verkeerd begrip, als of de inwoonderen hierdoor zouden aangemoedigd worden, om die binnen 's lands te verarbeiden. Men bedagt niet dat de Engelfehe en andere buitenlandfche korkfnijders, hunne benoodigde voorraad van ruuwe kork, even gemaktijk uit Portugal en Frankrijk bekomen konden.

De invoer beftaat hoofdzaaktijk in koorn, visch , wollen goederen, gemaakt ijzerwerk, en olie van vitriool. Het inbrengen van bier, cijder, lood, kousfen, hoeden en allerlei Franfche winkelwaaren , neteldoek en katoenen is verboden; van de beide

laatst»

Sluiten