Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS door SPANJE. 14?

laatstgenoemden worden nogthans eene verbaazende menigte gcfmokkeld.

Van de wijn, welke in de ftad gebragt wordt, moet een ftads- impost betaald worden van vijftig reaalen de carga, of agt cn twintig gallons. Tarwe en gerst, over zee ingevoerd, betaalen, wanneer zij voor de openbaare bakkerij beltemd zijn, anderhalf per cent; doch zijn dezelve voor rekening van een' Spaanfchen koopman, alsdan drie per tfent; en vier en een half per cent, wanneer zij voor rekening zijn van vreemde kooplieden. Het voortbrengzcl dezer belasting werd eertijds voor den bisfehop ingezameld; maar thans neemt .de koning een gedeelte daarvan voor zijne rekening.

Inkomende lakens betaalen van honderd zeven en twintig tot drie honderd zeven en vijftig maravedis de vara; leer agtien maravedis het pond; gemaakt ijzerwerk van dertig tot vijftig, en visch van dertig tot zeventig per cent, alles van de inkoopsprijzen. Uitgevoerde wijnen betaalen vijf per cent wanneer zij in vreemde fchepen gelaaden worden, doch in Spaanfche fchepen zijn dezelve vrij van uitgaande rechten; de nooten betaalen drie fols en agt deniers de zak: van deze worden twintig duizend zakken alleen na Engeland uitgevoerd.

In de haven van Barcelona komen jaarlijkse!: omtrent duizend fchepen binnen, waaronder de helft Spaanfche, een honderd Engelfehe, honderd en twintig Franfche, cn zestig Deenfche. Het vertrouwen, 't welk de Catalanen op de K 3 voor.

Sluiten