is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&26 REIS door SPANJE.

baar gebleeven waren, neemen zij nieuwe proeven die boven liet vermogen reiken van de huurders hunner landerijen, en welke fpoedig door de nabuuren gevolgd worden, indien zij gelukkig uitvallen. Zij zorgen om het beste ras van runderen de beste werktuigen voor den landbouw, en de beste manier van akkerbouw in te voeren; zij wekken eene onderlinge naarijver op, bevorderen de verbetering der wegen, en bezorgen, dat in de omliggende dorpen eene goede burgerlijke tucht plaats hebbc. Door hunne tegenwoordigheid, worden derzelver landhuurders beveiligd voor de fchraapzucht der rentmeesters; zij geven de zodanige aanmoediging, die maatig, naarftig en kundig zijn, en ontdoen zich daartegen van de zulkcn die hunne landerijen vcrwaarloozen. De hoevenaars zelve,een gcreede markt voor de voorbreng» zelen van hun land vindende, worden rijk, vermeerderen derzelver voorraad, en brengen, door hunne aangroeijende bezittingen te weeg, dat de akkers overvloediger oogden dan te vooren opleveren. Zelfs de winkeliers en ambachtslieden, die 'er insgelijks wel bij vaaren, laaten derzelver overwinsten , voor zo verre zij deze, tot voortzetting van hunnen haudel of handwerk, niet noodig hebben, geenzins renteloos, maar leenen het geld dat zij misfen kunnen aan den boer, of koopen land daarvoor, en begraaven aldus hunne fchanen in de aarde; niet gelijk dezelve daarin verborgen worden door de ellendige flaaven eener willekeurige regeering, ten einde 'er nutteloos bedolven te blijven,

maar