Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 REIS door SPANJE.

zaaklijke en voordeelige koopmanfchap van deSranjaarden over te nemen, herinnert mij eenen even onftaatkundigen maatregel, door de Spanjaarden, met hetzelfde oogmerk cn bij eene gelijke gelegendheid genomen, toen namentlijk deze, gcduurende de fucceslie - oorlog, den uitvoer hunner wij. «en, olie en vruchten na Engeland en Holland verboden.

De regeering ten laatflen de onmooglijkhcid inziende, om van deze ftceds verminderende fabrijk eenig voordeel te trekken, gaf dezelve, te famen met nog eene van den zelfden aart, te San Fer~ nando opgericht, in 't jaar i?55 over aan de Gremios; doch weinige jaaren daarna, te weeten in 1768, ondernam de koning nogmaals om ze beide voor zijne reekening te doen beftuuren, en verplaatfte wel dra de zuster-fabrijk van haare voorige verblijfplaats na Brihuega, haar niet te min vergunnende de naam te mogen behouden van San Femando, als bij dezelve wel bekend, en op alle markten beroemd zijnde.

Ustariz verzekert, dat deze onderneeming, in haare kindsheid den geheelen opbrengst der provinciaale inkomsten verzwolg, en nogthans altijd in fchufden bleef. Dit is in dc daad zeer geloofbaar om reden, dat zo eenig bijzonder perfoon zulk eene kostbaare en uitgeftrekte fabrijk voor zijne eigen rekening beftuurde, en niet alvoorens iu die bezigheid was onderwezen, al waare hij ook tot den koophandel opgeleid, zijn geld nogthans daarbij verliezen zoude. Een man onbekend met

den

Sluiten