Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS door SPANJE. 355

voordeden, agt kloosters, twee hospitaalen, twee koninglijke koorn - magazijnen , twee en veertig priesters, en zestien honderd huizen.

Van hier reisden wij over eene vlakte van graniet-zand, en na vervolgens de rivier Adaja, welke noordwaards in de Duero uitloopt, overgetrokken te zijn, kwamen wij door wijnbergen te Ataquines.

Zelfs in het allerwoest gedeelte van dezen weg, toonde eene planterij van denneboomen, als ook één majestuenfe olmboom aan, wat die landftreek voortbrengen kan.

Ataquines is eene ellendige ftad, en zou ligtelijk voor een d^rp kunnen aangezien worden. De hu'zen, of liever hutten, zijn 'er laag, van gebakken. Reen flegt gebouwd, en met afdakken voor dezelve. Hun getal bedraagt Hechts twee honderd en zeventig, die door agt honderd menfehen bewoond ziin. Het middengetal der geboorencn is vijfenveertig, en dat der geftorvenen twintig, zijnde meerendeels kinderen, die aan de kinderpokjes omkomen. Hier zijn vier Priesters. Het is opmerkelijk dat zij agthonderd osfen bezitten. Brood Wordt verkogt tegen vier quartos het pond van zestien onzen; osfenvleesch kost agt quartos, of twee en een vierde (Engelfehe) Huivers; fchaapenvleesch is 'er niet te krijgen, en de wijn kost 'er omtrent één Huiver de kwart, of vierde gedeelte van een kan. Dc kerk is gebouwd van tichelfteenen, onderfieund door pilaaren van graniet, en wordt door masüef-zilveren lampen verlicht.

Het