Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 REIS door SPANJE.

Maandag den 21 van Oogstmaand, vertrokken mijn jonge vriend en ik , om een bezoek van eenige dagen af te leggen bij zijn vader, woonende te Aviles, aan dc zeekust, omtrent vijf fpaanfche mijlen van Oviedo.

De aanleiding tot dit bezoek was hoofdzaaklijk, om de feria (kermis) of het kerkfeest bij te wooncn, dat in alle Roomschgezinde landen door de geheele waereld, en zelfs in zekere maate bij de Protestanten, gelegendheid geeft tot aanmerkelijken koophandel, en doorgaans verzeld gaat met losbandige vrolijkheid.

De weg derwaards, welke over het gebergte loopt, wordt, met verbaazende kosten, op de duurzaamfte wijze vervaardigd, zonder dat daarbij dc minste fpaarzaamheid, maar enkel en alleen het denkbeeld van nuttigheid en fehoonheid, in het oog gehouden wordt. Tot op den afftand van eenige Engelfche mijlen van Oviedo, en insgelijks na den kant van Aviles, is deze weg volkomen recht, zeer breed , cn rijst in het midden hooger dan aan de kanten. De grondflag wordt gelegd van groote ftukken rots-fteen, overdekt met dezelfde foort van fteenen, maar die in kleiner ftukken gebroken zijn, en om den weg zijne boogswijze gedaante te doen behouden, heeft men als het ware twee zijde-muuren langs dc geheele uitgeltrektheid van denzelven gebouwd, ten einde te beletten, dat die boog, even als die van een gebouw waaraan zijdelingfche fteunzels ontbreeken, gelijk men daar te onrechte zich verbeeld, anderszins zon

kun*

Sluiten