Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS door SPANJE. 147

guicn, zo lang de winter duurt, ook nog alle weeken eenmaal bal of danspartij; de gravinnen van cogolludo en piïnnaviel geeven insgelijks concert en bal, waarbij de aanwezende met Es, gebak en andere vei -vertellingen, zeer prachtig [onthaald worden. Wanneer het bal geëindigd is, gaat een ieder henen, om met zijn bijzonder ge■ètfehap den avondmaaltijd te houden.

Wil men bij de eene of andere Dame een bedoek gaan afleggen ( want overal waar eene vrouw in huis is, gefchied het bezoek aan haar,) dan klopt men niet aan de deur, noch doet men ec nigerhaude vraageu aan den poortier, maar men gaat rechtftreeks door na de kamer, waar zij gemeenlijk haar gezelfchap ontfangt; hier mist men zelden haar te vinden, zittende nabij den vuurwagen , cn omringd van haare vrienden, behalven wanneer zij uitgegaan is om de misfe te hooren. Die vrienden zijn mcerendeels heeren, alzo de ! Dames elkander zeer zelden op eenen gemeenzaamen voet bezoeken; en onder de aldus vergaderde heeren is gemeenlijk ook de Cortejo; ik zeg gemeenlijk, alzo deze gewoonte niet algemeen is. Geduurende mijn geheel verblijf in Spanje, heb ik daar nooit van eenen jaloerfchen man gehoord, I noch heb ik ooit met zekerheid ontwaar kunnen I worden, dat 'er onder echtgenooten zulk een dbïg als jalocfie plaats hadde; nogthans kan mèn : in het gedrag van veele vrouwen, het zij dit I voortkomt uit een overblijfzel vau kieschheid uit ■ bet denkbeeld van welvoeglijkheid, of uit vrees, K a wan-

Sluiten