Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ja li E I S dook SPANJE.

op te haaien, en de mijnen met verfche lucht té voorzien. Het wierd vervolgens in Holland ge fchikt gemaakt tot gebruik voor den landman, ten einde daarmede zijne graanen te zuiveren. Deez' groote wijsgeer maakte zijne ontdekking bekend in een kostbaar werk , onder den tijtel Recueil de oiverfet pieces touchant quelques nouvelles machines (Verzameling van onderfcheiden ftukken raakende eenige nieuwe werktuigen) 't welk gedrukt is te Casfel in het jaar 1695. Hij noemde zijn werktuig : Rotatilis factor et presfon

Ik heb mij over dit onderwerp te langer opgehouden, alzo niet lang geleden, zeker kaarsfemaaker te Londen de onbefchaamdheid hadde, om de uitvinding van dit werktuig aan zich toe te eigenen, en dienvolgens een uitfluitend privilegie wist te verkrijgen, om hetzelve te verkoopen; terwijl nogthans uit dit medegedeelde bericht blijkt, dat z > min het werktuig zelve, als de oogmerken waartoe hij het gebruikt wilde hebben , niets minder zijn dan eene nieuwe uitvinding.

Nabij het klooster Victoria, zag ik eene blaauwe mengelachtige leem, uit welke die foort van aarden kruiken worden vervaardigd, welke men in Spanje hucaros en atcarrazas noemt, en in dit gedeelte van het rijk gebruikt worden, om het water in dezelve koel te houden. Het is opmerkelijk, dat wanneer de heete land-wind waait, het water in deze kruiken alsdan even koel blijft, als ware het onder de faeeuw bedolven geweest, doch terftond warm wordt, wanneer zij aan den-invloed

van

Sluiten