Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 >

tïet is niet dan op dringend aanzoek van verfcheiden

Lii''hebbers, dat ik de twee volgende Plaatjens hier bij voege; het Portrait van den bekenden Leijdfche Apelles zwanenburg berustte onder eenige tekeningen van di n aart welke ik nu en dan naar 't leven vervaardigd, ha it; m,n drong mij ten fterkfte om dezelve een plaats te geeven in het laatlte Zestal, doch de Zes Plaatjens voor hetzelve reeds vervaardigd zijnde, was zu.ks niet mooglijk; toevallig echter raakte ik in de gelegenheid aan dit verlangen te voldoen ; de ontijdige dood van een voornaam Liefhebber hier ter ftede, welke mij een paar Tekeningen uit zijne fraaije Verzameling had toegezegd om daar mede dit eerlle Zestal te completeeren , was oorzaak dat ik een ander Paar ter aanvulling moest uickiezen, bij die gelegenheid werd ik op nieuw aangefpoord, om, van het afbeeldzel van zwanenburg gebruik te maaken , en ook, ter vereeuwiging van zijnen roem, een zijner tekeningen, in plaat te brengen; te gereedelijker ging ik nu hiertoe over, om dat ik door verfcheiden der Intekenaaren op dit Werkjen, om zijn afbeeldzel werdt aangezocht; en dus verltrekt hij, en een zijner origineelen , in de plaats der twee ontbrekende plaatjens naar Tekeningen van andere Meesters.

Een paar woorden ter opheldering wegens zijn perfoon en character, zullen waarfchijnlijk hier niet kwalijk geplaatst zijn :

Jan zwanenburg is een reeds bedaagd Jongeling, welke, wel is waar, alle vier zijn vijf zinnen heeft, doch dezelve fchijnen eenigfints afgefleeten te zijn, zeker is het, dat hij, zedert eenige jaaren in een gekkenhuis geplaatst, een gerust en ftil leven leidt, zo echter, dat hij zich nu en dan vertoont, 't zij om eenige gewoorte giften te gaan ontvangen, 't zij, om de uitneemende fraaije voortbrengftls van zijn penceel aan de gretige liefhebbers te gaan aanbieden , en indedaad , met betrekkin? tot zijn kunst leeft hij in een gouden Eeuw , want van alle kanten wordt bij met open armen ontvangen , en men weet zijnen ijver zo wel te beloonen dat D 2 hij

Sluiten