is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Syrie en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£i6 Reize door Syrië en Egypte.

eij hunne inededingeren buiten dien handel gefloten. Het plunderen van de caravane, die in het Jaar 1779 van Suez naar Kairo wilde Ca), heeft den Engel-

fchen

(3) Dc Nieuwspapieren van dien tijd hebben veel van die 'plonderiug gemeld bij gelegenheid van den Heer d e Saint-Germain, van het eiland Bourbon,]wiens ongeval in Frankryk veel gerugt maakte. De caravane beftondt uit Engelfche Officieren eq reizigers, en uit enige Franfche gevangene, die te fcheep tot Suez gekoomen waren, om over Kairo naar Europa te keeren. De Bedouïnfche Arabieren van Tór , onderrigt zijnde dat deeze reizigers eene rijke laading bij zig hadden, beflooten hen te plunderen, en bragten zulks werklijk ter uitvoer vijf mijlen van Suez. Te Europeaanen, gantsch naakt uitgefchud en door den fchrik verftrooid, verdeelden zig in twee benden. De eene keerde weder naar Suez; de andere, uit zeven perfoonen beftaande, meende Kairo te zullen kunnen bereiken, en begaf z^g in de woeftijn. Weldra deedt vermoeidheid, honger, dorst en de hittj der zon hen den -eenen na den anderen fneeven. De Heer de Saint-Germain alleen wèerftondt alle deeze plaagen. Hij dwaalde drie dagen cn twee nagten door deeze dorre en kaale woeftijn, 's nagts door den Noorden - wind verftijfd (het was iq Januarij) bij dag door de zon gebraaden, zonder andere fchaduwe te vinden dan eenen doornen ftruik, in welken hij zijn hoofd onder de doornen frak, en zonder anderen drank dan zijn eigen water. Eindelijk op den derden dag het water van Berkei-el Hadj belpeurd hebbende, deedt hij zijn best om dat te bereiken; maar hij was reeds driemaalen van zwakheid nedergevaflen, en zou de laatfte réis ongetwijfeld

heb-