is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Batavia Den zes den van Lentemaand.VP3-

112 BRITSCH GEZANTSCHAP

.land hebben weeten te verkrijgen, uitge"nomen dat gedeelte der inboorlingen, wel* ke het gebergte bewoonen, die, met hunne onafhanglijkheid, ook hunnen ouden godsdienst hebben behouden, en de zielsverhuizing gelooven.

Vol gens de berichten der Hollanders, is 'er geene dwinglandij bekend, welke drukkender voor de ingezeetenen is, dan die.; welke de Mohammedaanfche fouvereinen zich over dit eiland hebben aangemaatigd. —j De keizer van Java, zegt men, houdt, door middel eener krijgsmagt, welke uit eenige duizend man famengefteld, en door zijn geheel rechtsgebied verfpreid is, zijn gezag ftaande. Daarenboven heeft hij nog een talrijke vrouwlijke lijfwacht omtrent zijnen perToon. Deeze krijgsdames worden, naar het fchijnt, in den wapenhandel opgevoed. Doch dit gefchiedt echter zoo, dat de overige begaafdheden, welke aan haare fexe eigen zijn, en die gelegenheid kunnen geeven, dat fommigen van haar een aanmerklijke verandering van ftaat en leevenswijs ondergaan, door, naamlijk, van flaavinnen of lijfwachten , integendeel gemalinnen zijner keizerlijke Javaafche majefteit te worden, niet wor-* den verwaarloosd. — Deeze zonderlinge

in*