is toegevoegd aan je favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cochinchina.Den vierden van Zomer» maand.

322 BRITSCH GEZANTSCHAP

heeft, fomtijds, zelfs poogingen gedaan, om zich van de fchepen, en de geheele laadingen , meester te maaken. — In de gefchreeven dagboeken der Engelfche Oostindifche maatfchappij vindt men 'er een fterk voorbeeld van , in den jaare 1778 gebeurd, welk wij hier zullen mededeelen.

„ Twee Engelfche fchepen werden in „ Bengalen uitgerust, en naar het Cochin„ chineefche fchierëiland gezonden , met „ oogmerk, om 'er, op zekere beftemde „ voorwaarden , eenen onderlingen koop„ handel te openen. Ten deezen einde, „ werd 'er door de regeering van Benga„ len een heer afgevaardigd met volle „ magt, om met de beftierders van dat „ gewest te handelen, In de zuidlijke „ provinciën des rijks, daar hij het eerst „ aankwam, werd hij wel ontvangen, en „ genoodigd, om zich van daar naar Hué„ foe, de hoofdftad des koningrijks, wel„ ke toen in de handen der Tung-quinee„ zen was, te begeeven. Toen hij zich „ in deeze ftad bevond, verzekerde men „ hem , dat hij de laadingen der beide „ fchepen aldaar met voordeel zou kun„ nen flijten. Doch flechr^ één der fche-

„ pen